Model de negoci

CaixaBank disposa d’un model de banca universal, basat en la qualitat, la proximitat, l’especialització i la innovació. Té una estratègia de “supermercat financer”, que ofereix una àmplia gamma de productes i serveis adaptats a les necessitats dels clients des d’una plataforma comercial que combina les oficines i el món digital. A més, ha construït aliances estratègiques amb grans grups bancaris i disposa de participacions en companyies insígnies del sector serveis.

Un grup líder

CaixaBank, que té 13,8 milions de clients a Espanya, prop d’un 30% dels clients bancaris adults del país, és l’entitat principal per a una quarta part d’ells. Aquesta confiança s’ha traduït, un any més, en altes quotes de mercat per als principals productes i serveis bancaris. Així mateix, i a través de VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, ocupa una posició de lideratge en el mercat d’assegurances d’estalvi, plans de pensions i fons d’inversió. Aquest lideratge es reforça amb 1,9 milions de clients de BPI a Portugal.

Penetració de clients

Particulars
30%
> 18 anys
Empreses
48%
(1-100 milions d’euros
de facturació)
Un de cada quatre clients bancaris a Espanya diposita la seva confiança a CaixaBank

PRINCIPALS PRODUCTES I SERVEIS: POSICIÓ EN EL RÀNQUING I QUOTES DE MERCAT

En percentatge. Dades a desembre del 2017

Gestió especialitzada

Model de banca universal

Molt més que només un banc: oferim un servei proper i de qualitat,
amb una proposta de valor personalitzada segons les necessitats de cada client

Entitat propera, per dimensió, capil·laritat i coneixement del client
Equips formats
i especialitzats
i alta qualitat de servei
Focus en la digitalització, apostant per la mobilitat
i l’ús del big data
Ampli catàleg de
productes,
amb solucions
financeres i no financeres
SEGMENTACIÓ DE CLIENTS1
La segmentació és clau per atendre millor les necessitats
del client i impulsar volums de negoci

1. Hi ha una segmentació més detallada que inclou immobiliari, sector públic i entitats sense ànim de lucre, no detallat a la piràmide.
2. Corporate and Institutional Banking.
3. Inclou autònoms, professionals, agraris i comerços.

Més informació:
Famílies Negocis Empreses Banca Premier Banca Privada

Aquesta proposta de valor es basa en una oferta omnicanal, amb solucions senzilles i adaptades al perfil de cada client (AgroBank, HolaBank, etc.), innovadora i diferenciada.

El 2017, l’activitat en Banca de Particulars s’ha centrat en:

La captació de nòmines, peça fonamental per aconseguir la vinculació dels clients particulars, amb 778.878 noves nòmines domiciliades, gràcies a una política comercial activa i la progressiva millora del mercat laboral.

L’increment de la vinculació de clients, a través de l’activitat comercial i el llançament de nous productes. Cal destacar les vendes d’1,95 milions de pòlisses d’assegurances (generals i de vida) i l’increment en la nova producció de finançament al consum (+10% vs. 2016). Un finançament al consum articulat a través de préstecs generalistes, finançament de compres amb targetes i finançament al 0% TAE en Compra Estrella.

I tot això amb la màxima exigència de qualitat en la relació amb els clients, avalada per la certificació del model d’atenció, obtinguda l’any 2016 amb el segell AENOR conform d’excel·lència en el servei.

El 2017, segueix la consolidació de la proposta de CaixaBank Negocis, dirigida a clients autònoms, professionals i comerços.

Gestió especialitzada dels clients, amb més de 1.600 gestors amb dedicació exclusiva i els sotsdirectors comercials de les oficines sense gestor de negocis. Els gestors disposen de dispositius mòbils que els permeten dur l’oficina al negoci del client.

L’activitat comercial s’ha centrat en la comercialització d’assegurances, tant generals com de vida, i el finançament dels clients Negocis, amb un model d’atenció consolidat i certificat per AENOR l’any 2016.


Total inversió
100.818
milions d’euros

Total recursos
69.538
milions d’euros
GESTIÓ D’ACTIUS, ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS

Negocis complementaris, en creixement i amb una contribució significativa al resultat net de CaixaBank.

133.900 milions d’euros estalvi a mitjà i llarg termini gestionat.

VidaCaixa (100% CaixaBank).

SegurCaixa Adeslas (49,9% VidaCaixa).

CaixaBank Asset Management (100% CaixaBank).

Aporten un 42% del benefici net del segment bancassegurances.

La proposta de valor de Banca Premier es basa en tres pilars fonamentals: un model propi d’assessorament, professionals amb formació certificada i solucions exclusives per als clients, consolidant així el lideratge en assessorament financer.

Al març del 2017 es va llançar A mida, una forma única d’entendre l’assessorament que dona resposta a les necessitats i els objectius dels clients. El resultat d’aquesta reflexió és el PlaA, un procés que integra les exigències regulatòries dins del procés comercial i facilita la relació amb el client.

Al tancament d’any, més de la meitat dels clients han realitzat el seu PlaA amb el seu gestor de Banca Premier. A més, els clients poden fer el seguiment dels seus objectius a través de Línia Oberta, així com dur a terme el procés de manera autònoma del PlaA.

4.482 director
amb cartera
1.945 gestors
especialitzats

78% gestors amb formaciò especifica acreditada segons MFID
1,58 milions
de clients

65% de clients assessorats
(A mida)


Recursos i valors
gestionats
119.551
milions d’euros
Més informació:
Banca Premier

CaixaBank Banca Privada disposa d’equips especialitzats i més de 500 professionals acreditats amb una experiència mitjana de 15 anys que treballen juntament amb la xarxa d’oficines per oferir el millor servei. Amb l’objectiu de tenir un contacte més proper amb els clients, s’han obert 6 nous centres de Banca Privada el 2017, amb la qual cosa ja s’arriba a un total de 45 centres.

Time és la nova forma d’assessorar per a Banca Privada que ordena el patrimoni del client a partir d’una reflexió global de les seves necessitats i dissenya una estratègia d’inversió amb la qual pugui aconseguir els seus objectius en cada etapa de la seva vida. El procés d’assessorament Time Map ha estat efectuat des del març per més de 40.308 clients, juntament amb els seus gestors de Banca Privada.

530 gestors
de banca privada

93% gestors amb formaciò
especifica acreditada segons MIFID
45 centres
de banca privada
96% de clients
assessorats

El servei d’assessorament global en Filantropia, a través del Projecte de Valor Social, proporciona solucions en els àmbits de la Filantropia i la Inversió Socialment Responsable (ISR). Com a resultat d’aquesta iniciativa, el 2017 s’ha incrementat un 57% el saldo dels fons d’ISR. Els clients de Banca Privada han aportat també 5,8 milions d’euros a les 8 principals ONG (per nombre de contribuents) a Espanya, així com 441.000 euros (+538% vs. 2016) a Gavi Alliance, quantitat que s’ha complementat amb la mateixa quantitat per l’Obra Social ”la Caixa”.


Millor Banca Privada
d’Europa en Servei
al Client 2017

Millor Banca Privada
a Espanya 2015, 2016
i 2017

Recursos i valors
gestionats
55.223
milions d’euros
Més informació:
Banca Privada

CaixaBank Empreses compleix 10 anys i es consolida com l’entitat preferida per les companyies espanyoles. El 48% de les empreses espanyoles que facturen entre 1 i 100 milions d’euros són clients de CaixaBank segons l’estudi de penetració de mercat d’FRS Inmark.

Banca d’Empreses presenta, per tant, un model ja madur i vol continuar incrementant la relació amb els seus clients, així com ampliar la base de clients empresa a l’entitat. Per fer-ho, disposa d’un equip d’experts format per 1.245 professionals en la gestió integral de les empreses, que ofereix solucions innovadores i una atenció especialitzada, prestant assessorament avançat a través de videoconferència o posant en marxa nous canals de comunicació entre els clients i els seus gestors, com el Mur d’Empreses i Go&Business.

A més, el 2017, per continuar amb l’estratègia de major proximitat amb el negoci del client, s’han obert nous centres d’empresa i s’ha arribat als 116. CaixaBank és l’única entitat financera d’Europa que ha aconseguit la certificació d’AENOR per al seu servei i atenció financera en Banca d’Empreses i per a la seva activitat comercial en Comerç Exterior. Cal destacar que és la segona renovació consecutiva d’aquesta certificació.Inversió
36.200
milions d’euros

Recursos gestionats
24.705
milions d’euros
Més informació:
Empreses

La proposta de Corporate & Institutional Banking (CIB) integra dues àrees de negoci, Banca Corporativa i Banca Institucional, i diverses àrees de producte que presten servei als clients, com Capital Markets, Tresoreria, Project Finance, Asset Finance i M&A.

Banca Corporativa incorpora una proposta de valor que ofereix un servei a mida a clients corporatius amb l’objectiu de ser la seva entitat de referència. Per això, es dissenyen propostes de valor personalitzades i s’acompanya els clients en el mercat exterior.

El 2017, malgrat el marcat increment de la competència, s’han assolit els objectius fixats. El 2018 es continuarà treballant per aconseguir més pes i penetració en el mercat amb un creixement gradual, sostenible, rendible i ajustat al risc.

Banca Institucional dona servei a les institucions del sector públic i privat, a través d’una gestió especialitzada que ofereix serveis i solucions financeres.

El 2017, el negoci ha estat capaç de trobar ingressos alternatius al finançament a llarg termini i ha assolit els reptes marcats. El 2018 es preveu continuïtat, cosa que seguirà obligant el negoci a un impuls comercial en aquells productes més eficients.Inversió
31.233
milions d’euros

Recursos gestionats
29.322
milions d’euros

AMB PRESÈNCIA A 26 PUNTS

Sucursals internacionals

Ofereixen finançament i serveis financers a empreses espanyoles amb interessos i activitats en aquests països i a empreses locals.

Oficines de representació

Assessorament a empreses multinacionals europees amb filial a Espanya i a empreses espanyoles amb projectes a l’estranger.

Spanish Desk

Amb els socis Inbursa a Mèxic, amb BPI a Portugal i amb ERSTE Bank a Europa Central i de l’Est.

CaixaBank completa el seu servei amb una xarxa de més de 1.200 bancs corresponsals.

BPI

BPI és un grup financer centrat en les operacions de banca comercial i minorista a Portugal, on és la cinquena institució financera més gran en termes d’actius (29.640 milions d’euros). BPI disposa d’una base de clients propera als dos milions de persones, que gestiona a través d’una xarxa de distribució especialitzada, multicanal i totalment integrada.

El negoci de BPI s’organitza al voltant de dos segments principals, la Banca de Particulars, Empresaris i Negocis i la Banca d’Empreses, que tenen estructures físiques i virtuals i equips especialitzats. Així mateix, el Grup BPI complementa la seva oferta d’assegurances de no-vida i de vida-risc a través d’un acord de distribució d’assegurances amb Allianz Portugal, on el Grup BPI disposa d’una participació del 35%.

Banc BPI
Banca de Particulars, Empresaris i Negocis

Inclou Banca Privada i la distribució de fons d’inversió

Banca d'Empreses
Corporate & Investment Banking (CIB)
Assegurances

Distribució d’assegurances de no-vida i vida-risc a través d’un acord amb Allianz Portugal

Participacions en bancs africans1

BFA (Angola): 48,1%

BCI (Moçambic): 35,67%2

1. Societats registrades mitjançant equivalència patrimonial.
2. Caixa Geral de Depósitos té el 61,51% del capital.
CaixaBank va prendre el control de BPI al febrer del 2017, en assolir el 84,51% del seu capital després de la finalització d’una oferta pública d’adquisició d’accions
DIVERSIFICACIÓ D’INGRESSOS

CaixaBank participa en el capital d’entitats bancàries i industrials reconegudes a nivell internacional.

84,51%
9,92%
9,64%
5,00%

UN NEGOCI AMB MOLT BONA EVOLUCIÓ

BPI té una quota de penetració de clients particulars del 13,7% i quotes de mercat de referència en els diversos productes i serveis que ofereix, quotes* que han millorat al llarg de l’any. Destaquen, entre d’altres, la quota del 10,8% en nòmines (+10pbs vs. 2016), del 12,7% (+30pbs vs. 2016) en assegurances de vida, de l’11,2% (+60pbs vs. 2016) en crèdit al consum i de l’11,2% (+20pbs vs. 2016) en hipoteques.

Al llarg del 2017, els recursos de clients han augmentat un 5,6% i el crèdit a empreses (corporativa i pimes Portugal) un 6,4% respecte a l’exercici anterior.

En conjunt, BPI ha contribuït amb 176 milions d’euros al resultat del 2017 de CaixaBank (febrer-desembre).

Una entiTaT compromeSA AMB el territori

L’entitat va destinar el 2017 més de 5 milions d’euros a les àrees de solidaritat social, cultura, educació i recerca, i innovació i emprenedoria. Aquesta aportació ha estat de mitjana de 4,41 milions d’euros en els últims deu anys, una mostra del sòlid compromís social de BPI.

En l’àmbit de la solidaritat social, BPI destina 2,4 milions a diverses iniciatives, entre les quals destaquen tres premis dedicats a la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat o incapacitat permanent, la gent gran i les persones en situació de pobresa o exclusió social, respectivament.

BPI dona suport a algunes de les institucions culturals més prestigioses de Portugal (com la Fundaçao Serralves, la Casa da Música o la Fundaçao Gulbenkian), actuant com a mecenes amb una aportació de 2,1 milions d’euros.

Amb un pressupost de 600.000 euros, BPI impulsa l’educació, la ciència i la recerca a través, entre d’altres, d’acords amb institucions d’educació superior i un programa de beques per a estudiants.

* Últimes dades disponibles. Quotes a 31 d’octubre.


Banc amb millor
satisfacció
de clients
5,06 milions d’euros
invertits en acció social
el 2017

1,95
milions de clients
4.931
empleats
505
centres especialitzats

BPI, una trajectòria sòlida

1981-1985 Neix la Sociedade Portuguesa de Investimento (SPI)
1985 SPI es transforma en Banco Portugués de Investimento (BPI)
1986 Sortida a borsa de BPI
1991 BPI entra a Banca Comercial després de l’adquisició del Banco Fonsecas & Burnay
1995 “la Caixa” es converteix en soci estratègic
1996-2005 BPI continua creixent mitjançant l’adquisició i la fusió amb altres entitats bancàries
2008-2016 BPI es concentra en: reforçament del capital, liquiditat, reconducció dels riscos i enfortiment de la relació amb els clients
2017 CaixaBank pren el control de BPI després de la finalització d’una oferta pública d’adquisició d’accions