La nostra identitat

CaixaBank és el banc minorista líder a Espanya, amb la base més gran de clients, una destacada fortalesa de balanç i una cultura i valors centenaris. Després de l’adquisició del banc portuguès BPI, el Grup CaixaBank consolida una posició de referència en banca minorista en el conjunt d’Espanya i Portugal. El seu model de negoci es basa en l’especialització, amb una proposta de valor adaptada per a cada segment.

CaixaBank té la voluntat de ser reconegut de manera diferencial pel seu model de banca socialment responsable, i manté com a prioritats l’alta exigència en qualitat de servei, una aposta ferma per la mobilitat i la digitalització, la capacitat d’innovació, la solidesa financera i la proximitat.

Els nostres valors:
qualitat, confiança i compromís social

Referent en el conjunt d’Espanya i Portugal

Institució insígnia

15,7 milions de clients

Banc principal per al
26,7%(>1 de cada 4)
dels clients particulars
a Espanya

La xarxa comercial més gran a Espanya: 4.874 oficines i 9.427 caixers

Líder en banca mòbil
i on-line a Espanya: 55%
de clients són digitals

23.248 milions d’euros
de
capitalització borsària

383.186 milions d’euros
d’
actiu total

CaixaBank, millor Banc
a Espanya per Euromoney
i
Millor Banc Digital a
Europa Occidental per
Global Finance

BPI, Banc amb més satisfacció de clients a Portugal perECSI

Estratègia sòlida

8,8 sobre 10, nivell de satisfacció dels clients

1.684 milions d’euros
(+60,9% vs. 2016), benefici atribuït del Grup, resultat anual més gran aconseguit

Fortalesa de balanç: CET1 fully loaded de l’11,7%

349.458 milions d’euros (+15,0% vs. 2016) de recursos de clients

Elevada liquiditat: ~73.000 milions d’euros en actius líquids

Aposta per la mobilitat
i la digitalització: 100%
gestors amb Smart PC i el
98% de signatures digitals

Equip capacitat: >10.500 gestors diplomats en assessorament financer

Banca socialment responsable

7.511 milions d’euros de contribució directa i indirecta al PIB español

Nou Pla Director de Banca Socialment Responsable

147.389 microcrèdits concedits per MicroBank, el seu banc social

El major parc d’habitatge social privat del país, amb més de 32.000 pisos

10.498 participants en el programa de Voluntariat Corporatiu

Presents en els principals índexs de sostenibilitat (DJSI, FTSE4Good, CDP A-list)

Adherits a iniciatives internacionals com el Pacte Mundial i els Principis d’Inversió Socialment Responsable de Nacions Unides

Més informació:
Presentació corporativa Comptes Anuals Consolidats 2017 Presentació de resultats 2017 (Premsa)

Estructura accionarial

L’accionista de referència del banc, amb una participació del 40% del capital social, és CriteriaCaixa, una societat d’inversions controlada al 100% per la Fundació Bancària “la Caixa”. El capital circulant es divideix entre més de 605.000 accionistes, i prop del 70% d’aquest free float és en mans d’inversors institucionals.

El capital social circulant està repartit entre més de 605.000 accionistes

ESTRUCTURA DE BASE ACCIONARIAL

En percentatge

DESCONSOLIDACIÓ PRUDENCIAL DE CRITERIACAIXA

Des de la reorganització del Grup “la Caixa” el 2011, CriteriaCaixa era l’accionista de control de CaixaBank i la matriu del Grup a efectes prudencials.

El 2016 es va acordar amb el supervisor un full de ruta segons el qual, abans de finalitzar el 20171, CriteriaCaixa planejava perdre la condició d’accionista de control i CaixaBank passaria a ser la matriu del grup bancari.

Al setembre del 2017, el Banc Central Europeu va reconèixer la desconsolidació, a efectes prudencials, de CaixaBank a CriteriaCaixa. En la seva decisió, el BCE va considerar que CriteriaCaixa ja no exercia el control o una influència dominant sobre CaixaBank:

En conseqüència, CaixaBank ha passat a ser l’empresa matriu del conglomerat financer i es classifica com a entitat supervisada significativa2.

Per a CaixaBank, la reducció gradual de la participació de CriteriaCaixa al llarg dels darrers anys s’ha traduït en un capital circulant més gran, una base accionarial més diversificada i una major liquiditat en el mercat d’accions de CaixaBank.

1. Fet rellevant 239132 publicat en la CNMV el dia 26 de maig de 2016.
2. Fet rellevant 256741 publicat en la CNMV el dia 26 de setembre de 2017.

REDUCCIÓ GRADUAL DE LA PARTICIPACIÓ DE CRITERIACAIXA

Percentatge de participació de CriteriaCaixa a CaixaBank
Més informació:
Informació per accionistes i inversors CriteriaCaixa Fets rellevants L’acció i el seu capital social

Informació, transparència i
proximitat a l’accionista

Atenció personalitzada
562 trucades ateses
748 e-mails contestats
Oficina de l’accionista virtual i presencial
Aula, formació financera
18 cursos formatius en economia i mercats financers
2.300 horas de formació a més de 1.150 accionistes
Nous vídeos i fitxes formatives a la pàgina web
Nova App on consultar els recursos formatius
Participació
3 reunions del Comité Consultiu d’accionistes CaixaBank, de les quals una n'és virtual
17 trobades corporatives, 17 reunions amb accionistes i 2 esdeveniments culturals i de lleure
2.300 accionistes assistents
Informació
1,82 milions de Newsletter accionistes CaixaBank
286.709 exemplars de la Revista Accionistes CaixaBank
5,9 milions de e-mails i alertes informatives enviats
Espai de l’Accionista del web corporatiu
Presència en Twitter @AccionistasCABK
Més informació:
Espai de l’Accionista