Línies estratègiques

CaixaBank guia la seva actuació d’acord amb el Pla Estratègic 2015-2018 “Ser líders en confiança i rendibilitat” amb l’objectiu de consolidar el lideratge comercial i ser reconeguts per la qualitat de servei, la responsabilitat social, la solidesa financera i la capacitat innovadora.

Últim any del Pla Estratègic
2015-2018

CaixaBank segueix progressant de manera molt positiva cap als objectius estratègics plantejats:

La rendibilitat de l’entitat continua creixent gràcies a la fortalesa dels ingressos, a la contenció de costos i a la millora de la qualitat creditícia. A més, el banc reforça els seus nivells de solvència i liquiditat, que compleixen folgadament els requeriments regulatoris.

En l’àmbit comercial, CaixaBank continua ampliant el seu lideratge en el mercat bancari i d’assegurances a Espanya.

A Portugal, tant els volums de negoci com la rendibilitat de BPI estan creixent notablement després de la compra d’aquesta entitat a principis d’any.

Finalment, CaixaBank continua apostant pel desenvolupament de noves innovacions i funcionalitats per ampliar el lideratge en digitalització i avançar-se als nous reptes tecnològics.

Per al 2018, darrer any del Pla, l’entitat continuarà potenciant la diversificació dels seus ingressos, la contenció de la base de costos i la reducció dels actius improductius amb l’objectiu d’assolir un ROTE (rendibilitat sobre fons propis tangibles) d’entre el 9% i l’11%. En el context actual, un altre focus d’actuació consisteix a continuar sensibilitzant l’organització sobre el risc de conducta i enfortir la cultura de control intern i compliment. Així mateix, el banc seguirà apostant per un assessorament de valor basat en un servei de màxima qualitat i confiança per a tots els seus clients.

PREPARATIUS PER AL NOU PLA ESTRATÈGIC

CaixaBank iniciarà al llarg del 2018 el procés de planificació del nou Pla Estratègic, que definirà les prioritats d’actuació davant els reptes i les oportunitats que es presenten per als propers tres anys.

Més informació:
Línies estratègiques

Principals reptes i oportunitats de
l’entorn econòmic i bancari

Demandes canviants dels clients

Nous perfils i expectatives dels clients

Més necessitats d’assessorament

Baixa confiança en el sistema bancari

Exposició a riscos conductuals

Veure línia estratègica 1

Focus en la rendibilitat

Recuperació de l’economia i del mercat immobiliari

Baixos tipus d’interès

Debilitat en els volums de negoci

Pressió competitiva

Veure línia estratègica 2

Pressió regulatòria

Desenvolupament de la Unió Bancària

Nous requisits regulatoris

Penalització de la complexitat

Necessitat de reduir els actius improductius

Veure línia estratègica 3

Transformació digital

Noves tecnologies i innovacions

Més valor de la informació

Confidencialitat i seguretat

Competidors digitals

Veure línia estratègica 4

Necessitat de formació i de captació del talent

Formació en assessorament

Atracció i desenvolupament del talent

Cultura meritocràtica

Diversitat

Veure línia estratègica 5
Més informació:
CaixaResearch