Gestionar activament
el capital

LÍNIA ESTRATÈGICA 3

3. Gestionar activament
el capital

Objectius estratègics

Gestionar activament el capital, anticipant les noves exigències regulatòries.

Mantenir una política de dividends elevats i estables (cash pay-out mínim del 50% dels beneficis).

Reduir els actius improductius (crèdits dubtosos i actius adjudicats).

Fites el 2017

CaixaBank ha continuat anticipant-se i adaptant-se a les exigències regulatòries en matèria de capital. El 2017, l’entitat ha realitzat diverses emissions d’instruments subordinats, entre les quals les emissions inaugurals de deute contingent convertible i de deute sènior no preferent, que han permès continuar reforçant les ràtios de capital. Així, les ràtiosCommon Equity Tier 1 (CET1) i Capital Total en la seva versió fully loaded arriben a l’11,7% i al 15,7% respectivament al desembre del 2017, notablement per sobre dels requisits mínims prudencials.

Així mateix, en la segona meitat de l’any el Banc Central Europeu, en el seu rol d’autoritat supervisora, va aprovar la desconsolidació a efectes prudencials de CaixaBank a CriteriaCaixa i va passar a aplicar els requisits de solvència i liquiditat exclusivament a CaixaBank.

L’entitat ha avançat en l’objectiu estratègic de reduir el volum d’actius improductius. Així, el saldo de crèdit dubtós, excloent BPI, ha caigut en més de 1.600 milions d’euros durant l’any fins a situar-se en 13.086 milions d’euros, gràcies, sobretot, a les menors entrades en mora, així com a vendes de carteres. Addicionalment, la important activitat comercial (vendes i lloguers d’immobles) ha permès avançar en la reducció d’actius adjudicats disponibles per a la venda. Els resultats generats en les vendes d’aquests actius han evolucionat positivament, afavorits pels majors nivells de cobertura i per la recuperació del sector immobiliari.

Agilitar la reducció de l’exposició immobiliària constitueix un focus estratègic primordial, per la qual cosa el 2017 s’han dut a terme importants accions, com un impuls més gran a la gestió de la morositat des de la xarxa o la venda d’actius adjudicats.

Prioritats d’actuació per al 2018

Reduir els nivells de morositat i d’actius adjudicats.

Anticipar-se a les noves exigències regulatòries en matèria de solvència.

Potenciar la màxima qualitat de la informació regulatòria, de riscos i de gestió.

PRINCIPALS MÈTRIQUES DE SEGUIMENT

RÀTIO CET1 fully loaded - Grup
En percentatge
RÀTIO CAPITAL total fully loaded - Grup
En percentatge
*Inclou l’impacte proforma de Barclays Bank, SAU.

SOLVÈNCIA

L’OPTIMITZACIÓ DEL CAPITAL ÉS UNA DE LES PRIORITATS DEL GRUP

A 31 de desembre de 2017, CaixaBank assoleix unes ràtios fully loaded de l’11,7% de CET1, 12,3% de Tier 1, 15,7% de Capital Total i un nivell de palanquejament (leverage ratio) del 5,3%. Segons els criteris d’aplicació progressiva vigents el 2017, els nivells de solvència i palanquejament regulatoris se situen en: 12,7% el CET1, 12,8% el Tier 1, 16,1% el Capital Total i 5,6% el leverage ratio.

Els actius ponderats per risc fully loaded se situen en els 148.695 milions d’euros.

Les decisions del Banc Central Europeu (BCE) i del supervisor nacional exigeixen al Grup CaixaBank que mantingui, a 31 de desembre de 2017, unes ràtios CET1, Tier 1 i Capital Total regulatòries del 7,375%, 8,875% i 10,875%, respectivament (incloent-hi l’aplicació progressiva de matalassos de conservació i sistèmic), que s’elevarien al 8,75%, 10,25% i 12,25% en visió fully loaded. Per a l’any 2018, a causa de l’aplicació transitòria de matalassos, aquests requeriments regulatoris seran del 8,063% per al CET1, del 9,563% per al Tier 1 i de l’11,563% per al Capital Total. Per a fully loaded, els requeriments es mantenen invariables el 2018. Els nivells actuals de solvència del Grup CaixaBank constaten que els requeriments aplicables no implicarien cap limitació automàtica de les referides en la normativa de solvència sobre les distribucions de dividends, de retribució variable i d’interessos als titulars de valors de capital de nivell 1 addicional.

QUALITAT DE L’ACTIU

MILLORA SIGNIFICATIVA DE LA QUALITAT DE L’ACTIU

A 31 de desembre de 2017, la ràtio de morositat del Grup baixa fins al 6,0% (–0,9 punts percentuals vs. 2016).

Els saldos dubtosos de CaixaBank es redueixen en 1.668 milions d’euros durant l’any.

El principal segment de risc, el finançament a particulars destinat a l’adquisició d’habitatge, es caracteritza per una cartera diversificada amb bones garanties i una reduïda ràtio de morositat (4,2%).


Excel·lents resultats
en l’exercici de
resistència de l’Autoritat
Bancària Europea (ABE)
11,7%
CET1 fully loaded

12,7%
CET1 regulatori

CONTÍNUA REDUCCIÓ DE L’EXPOSICIÓ AL CRÈDIT PROMOTOR

El 2017 es manté la tendència de reducció de l’exposició al sector promotor amb un descens de l’11,5%.

El 63,5% de la cartera finança edificis acabats.

La cobertura dels actius problemàtics del crèdit promotor se situa en el 44%.

DESCENS DE LA CARTERA D’IMMOBLES ADJUDICATS AMB INTENSA ACTIVITAT COMERCIAL I RESULTATS POSITIUS

El criteri fonamental que guia la gestió dels actius problemàtics a CaixaBank consisteix a facilitar als acreditats el compliment de les seves obligacions. Quan no s’albiren possibilitats raonables de recuperació de l’import finançat, es gestiona l’adquisició de la garantia.

Descens del valor comptable net dels actius adjudicats disponibles per a la venda fins als 5.878 milions d’euros (–378 milions d’euros vs. 2016). La cobertura es manté en el 58%.

D’altra banda, els actius immobiliaris destinats al lloguer se situen en 3.030 milions d’euros nets de provisions. La ràtio d’ocupació d’aquesta cartera és del 88%.

El total d’immobles comercialitzats (venda o lloguer) el 2017 arriba als 1.694 milions d’euros, amb resultats positius en les vendes en l’exercici (20% sobre valor comptable net). La composició de la cartera d’immobles adjudicats disponibles per a la venda, amb un 57% d’edificis acabats, és un fet diferencial que en facilita la comercialització.

EVOLUCIÓ DEL FINANÇAMENT A PROMOTORS
En milions d’euros
IMMOBLES COMERCIALITZATS EL 2017
Total
1.694
milions d’euros

Vendes
1.610
milions d’euros

Lloguers
84
milions d’euros
DISTRIBUCIÓ DELS ACTIUS ADJUDICATS DISPONIBLES PER A LA VENDA NETS
En milions d’euros
Més informació:
Informació economicofinancera Presentació corporativa Comptes Anuals Consolidats 2017