Govern corporatiu

CaixaBank aspira a ser referent en bon govern corporatiu, tal com recull en el seu Pla Estratègic 2015-2018. Amb aquesta finalitat, considera essencials la transparència i l’adopció de les millors pràctiques per salvaguardar els interessos i mantenir la confiança de tots els grups
d’interès.

El sistema de govern té com a objectiu garantir la gestió sana i prudent del Grup.
A CaixaBank, la gestió i el control de l’entitat estan distribuïts entre la Junta General d’Accionistes, el Consell d’Administració i les seves comissions.

Estructura de gestió i control de CaixaBank

Junta General d'Accionistes

Consell d'Administració

El 2017 s’ha progressat en la implantació de les millors pràctiques del govern corporatiu, entre altres aspectes, amb l’augment del nombre de consellers independents i amb el nomenament d’un conseller coordinador, al qual se li han atribuït les facultats següents: presidir el Consell d’Administració en absència del president i dels vicepresidents; fer-se ressò de les preocupacions dels consellers independents; mantenir contactes amb inversors i accionistes per conèixer els seus punts de vista, en particular, en relació amb el govern corporatiu de la societat; i coordinar el pla de successió del president.

Addicionalment, s’ha dut a terme la modificació dels Estatuts Socials i del Reglament del Consell per limitar el nombre de consellers dominicals que poden representar un mateix accionista (sense perjudici del dret de representació) i es reforça el paper dels consellers independents. Això últim té lloc tant mitjançant l’augment de la presència d’aquests consellers en les diferents comissions del consell com en la prohibició de la participació dels consellers dominicals que representen un mateix accionista en els acords de proposta i nomenament dels consellers independents.

Consell d'Administració

El Consell és el màxim òrgan de decisió, excepte en les matèries reservades a la Junta General.
Vetlla perquè el Grup respecti la legislació vigent, compleixi les seves obligacions i contractes de bona fe, respecti els usos i bones pràctiques dels sectors i territoris on exerceixi la seva activitat, i observi els principis de responsabilitat social addicionals acceptats voluntàriament.

MILLORS PRÀCTIQUES EN GOVERNANÇA
Accionistes amb iguals drets
Un consell equilibrat
Més informació:
Govern corporatiu i política de remuneracions Informe Anual de Govern Corporatiu Consell d’Administració Informe Anual de Remuneracions dels membres del Consell

Consell d’Administració

A 31 DE DESEMBRE DE 2017

* Amb motiu de la renúncia presentada per la seva intenció de jubilar-se, el 31 de desembre de 2017 va ser l’últim dia de l’exercici del càrrec.
Més informació:
Consell d’Administració

Les millors pràctiques de bon govern

CaixaBank manté entre les seves prioritats estratègiques la de ser reconegut com un referent per les seves pràctiques de govern corporatiu.

En aquest sentit, compleix la normativa vigent en la matèria i, a més, de manera voluntària, la major part de les 64 recomanacions del Codi de Bon Govern per a societats cotitzades de la CNMV. Concretament, en compleix 57 de manera íntegra i, parcialment, 4 d’acord amb el detall següent:

PERFIL DELS MEMBRES DEL CONSELL*

* De manera continuada i al tancament de l’exercici 2017

Per a més informació, consulteu l'Informe Anual de Govern Corporatiu de CaixaBank, disponible a www.caixabank.com

Més informació:
Informe Anual de Govern Corporatiu Informe Anual de Remuneracions dels membres del Consell Codi de Bon Govern per societats cotitzades de la CNMV (en castellà)

COMITÈ DE DIRECCIÓ

A 31 DE DESEMBRE DE 2017

Conseller Delegat
1.  Gonzalo Gortázar Rotaeche
Directors Generals
2.  Tomás Muniesa Arantegui
Assegurances i Gestió d’Actius
3.  Juan Antonio Alcaraz García
Negoci
4.  Francesc Xavier Coll Escursell
Recursos Humans i Organització
5.  Jordi Mondéjar López
Riscos
Director General Adjunt
6.  Joaquín Vilar Barrabeig
Auditoria Interna
Directors Executius
7.   Javier Pano Riera
Finances
8.   Jorge Fontanals Curiel
Mitjans
9.   María Victoria Matía Agell
Banca Internacional
10. María Luisa Martínez Gistau
Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i RSC
11. Matthias Bulach
Intervenció, Control de Gestió i Capital
Secretaria General i
del Consell
12. Óscar Calderón de Oya
Més informació:
Comitè de direcció