Rendibilitat

LÍNIA ESTRATÈGICA 2

2. Aconseguir una rendibilitat
recurrent per sobre del cost
del capital

Objectius estratègics

Assolir una rendibilitat d’entre el 9% i l’11% en termes de ROTE (retorn sobre capital tangible) el 2018.

Reforçar el lideratge comercial de l’entitat en el mercat espanyol.

Fites el 2017

CaixaBank va aconseguir millorar significativament els seus beneficis i va assolir un 8,4% de ROTE. En un entorn de fortes pressions sobre la rendibilitat, els ingressos bancaris van continuar creixent gràcies a la major vinculació dels clients, a la contribució del negoci d’assegurances i a la diversificació de la cartera creditícia cap al segment del consum i de les empreses.

L’entitat va mantenir estable la seva base de costos i va aconseguir situar la ràtio d’eficiència en línia amb els objectius estratègics. Així mateix, el banc continua reduint les provisions per insolvències gràcies a la millora de la qualitat creditícia, la qual cosa també contribueix a millorar la seva rendibilitat.

En termes de posicionament comercial, CaixaBank reforça el seu lideratge en banca de particulars el 2017. El model d’assessorament de valor i segmentat per tipologia de client ha permès incrementar un any més la base de clients i les quotes de mercat en nòmines i en recursos (especialment plans de pensions i assegurances d’estalvi). Actualment, un de cada tres espanyols és client de CaixaBank i la quota en nòmines se situa en el 26,3%, 0,3 punts percentuals més en comparació amb l’any anterior.

Finalment, cal destacar l’aportació de BPI al Grup CaixaBank. Tant la rendibilitat com els volums de negoci de l’entitat portuguesa han evolucionat de manera positiva el 2017.

Prioritats d’actuació per al 2018

Incrementar la vinculació dels clients gràcies a una proposta d’assessorament de valor.

Seguir diversificant la cartera creditícia cap al segment de consum i empreses.

Contenir la base de costos.

Reduir la taxa de morositat i millorar la qualitat creditícia.

Crear valor a BPI.

PRINCIPALS MÈTRIQUES DE SEGUIMENT

ROTE - GRUP
En percentatge
RÀTIO D’EFICIÈNCIA RECURRENT - GRUP
En percentatge
*Inclou l’impacte proforma de Barclays Bank, SAU.
COST DEL RISC - GRUP
En percentatge
*Inclou l’impacte proforma de Barclays Bank, SAU.

Resultats i informació
financera

2017, un exercici marcat per la presa de control de BPI, la fortalesa comercial i la disminució del cost del risc.

RESULTATS

El Grup CaixaBank ha obtingut el 2017 un benefici de 1.684 milions d’euros (+60,9% vs. 2016), el resultat anual més gran de la seva història. La integració del banc portuguès influeix en la majoria de les línies del compte de resultats.

CAPACITAT SOSTINGUDA DE GENERACIÓ D’INGRESSOS

El marge d’interessos se situa en els 4.746 milions d’euros (+14,2% vs. 2016). En la seva evolució hi incideix essencialment la incorporació de BPI (+9,1%) i la disminució del cost financer de l’estalvi minorista i del finançament institucional. Així mateix, reflecteix la contracció d’ingressos després de la reducció de la rendibilitat de la cartera creditícia, d’acord amb la baixada dels tipus de mercat, i un menor volum de la cartera de renda fixa.

Els ingressos de la cartera de participades, que arriben als 653 milions d’euros (–21,0% vs. 2016) està impactada, essencialment per canvis de perímetre i menys ingressos per dividends.

Elevada contribució dels ingressos per comissions, que se situen en els 2.499 milions d’euros (+19,5% vs. 2016, +6,3% excloent BPI) en un context marcat per majors ingressos derivats de l’activitat comercial.

Els guanys/pèrdues per actius i passius financers i altres pugen a 282 milions d’euros en un exercici amb menys ingressos extraordinaris.

Creixement sostingut dels ingressos emparats per contractes d’assegurances, fins als 472 milions d’euros (+51,9% vs. 2016).

El marge brut arriba als 8.222 milions d’euros (+5,1% el 2017).

RESULTAT ATRIBUÏT AL GRUP
En milions d’euros
Marge brut
8.222
milions d’euros

Marge d’interessos
4.746
milions d’euros

Comissions
2.499
milions d’euros

GESTIÓ DE L’EFICIÈNCIA COM A ELEMENT ESTRATÈGIC CLAU

Les despeses recurrents després de la integració de BPI se situen en els 4.467 milions d’euros (+1,0% en perímetre homogeni).

Addicionalment, el 2017 es registren 110 milions d’euros de costos extraordinaris associats a BPI, i el 2016, 121 milions d’euros per l’Acord Laboral aconseguit per a l’optimització de la plantilla.

El marge d’explotació se situa en 3.645 milions d’euros, amb una ràtio d’eficiència sense costos extraordinaris del 54,3%.

MILLORA DE LA QUALITAT CREDITÍCIA

Les dotacions per a insolvències se situen en 799 milions d’euros. En l’evolució anual (+154,2%) incideix l’alliberament de provisions de la cartera creditícia per 676 milions d’euros en el quart trimestre de 2016 després del desenvolupament de models interns, consistents amb la Circular 4/2016. Aïllant aquest efecte del 2016, l’evolució anual seria del –19,3%.

El cost del risc del Grup disminueix en 12 punts bàsics durant l’any fins al 0,34%.

L’epígraf “Guanys/pèrdues en baixa d’actius i altres” recull, essencialment, els resultats d’operacions singulars formalitzades i els resultats per vendes d’actius i sanejaments, principalment de la cartera immobiliària. El 2017 es va registrar el resultat de la combinació de negocis amb BPI per 256 milions d’euros.

ALTRES IMPACTES

L’epígraf “Altres dotacions a provisions” inclou el 2017, entre d’altres, el registre de 455 milions d’euros associats a prejubilacions i 154 milions d’euros de sanejament de l’exposició a Sareb. El 2016 es va registrar una provisió de 160 milions d’euros associada a prejubilacions i de 110 milions d’euros en relació amb les clàusules terra.

Ingressos core
En milions d’euros
Ràtio d’eficiència
sense costos
extraordinaris
54,3%
milions d’euros

Cost del risc1
0,34%
–12 punts bàsics
1. Cost del risc del 0,15% a 31 de desembre de 2016
inclou l’alliberament de provisions referida.
Més informació:
Informació economicofinancera Comptes Anuals Consolidats 2017 Presentació corporativa
Compte de pèrdues i guanys
En milions d’euros

El 7 de febrer de 2017, després de la finalització del període d’acceptació de l’OPA, s’estableix com a data efectiva de presa de control de BPI. Des de l’1 de febrer de 2017, la participació a BPI es consolida pel mètode d’integració global (fins ara es registrava pel mètode de la participació), cosa que afecta la comparabilitat de la informació.


ACTIVITAT

Fortalesa comercial amb elevades quotes de mercat dels principals productes i serveis de banca minorista.

Els actius totals pugen a 383.186 milions d’euros (+10,1% vs. 2016) després de la incorporació de BPI.

RECURSOS DE CLIENTS

Els recursos de clients pugen a 349.458 milions d’euros, amb un increment del 15,0% respecte al 2016 després de la incorporació de BPI.

A CaixaBank, els recursos pugen a 314.495 milions d’euros (+3,5% vs. 2016), on destaca:

- L’evolució dels recursos en balanç (+2,8%) ha estat marcada per l’increment de l’estalvi a la vista (+10,9%) i la disminució de l’estalvi a termini* (–31,1%) en un entorn de tipus d’interès en mínims.

- Augment dels passius per contractes d’assegurances (+13,7% vs. 2016) com a resultat de l’èxit comercial del programa CaixaBankFutur.

- Els actius sota gestió (fons d’inversió i plans de pensions) se situen en els 88.018 milions d’euros (+7,5% vs. 2016) després de l’èxit de les campanyes realitzades, l’àmplia gamma de productes oferta i l’evolució dels mercats.

- Destaquen les altes quotes de mercat en patrimoni gestionat i nombre de partícips de fons d’inversió, així com en patrimoni gestionat en plans de pensions.

* Inclou emprèstits retail.
Assegurances d’estalvi i fons
d’inversió i plans de
pensions gestionats
146.516
milions d’euros
(+20% vs. 2016)
RECURSOS DE CLIENTS DEL GRUP
En milions d’euros

CRÈDIT A LA CLIENTELA

El crèdit brut a la clientela se situa en 223.951 milions d’euros (+9,3% vs. 2016) després de la incorporació de BPI.

A CaixaBank, els crèdits se situen en 200.956 milions d’euros (–1,9% vs. 2016). En l’evolució per segments hi incideixen el despalanquejament de les famílies, la reducció de l’exposició al sector promotor i l’augment del finançament a empreses.

Destaca l’augment del 22,4% del crèdit al consum després de les accions comercials dutes a terme en l’exercici.

La proximitat al client és una de les principals fortaleses de la proposta de valor del Grup CaixaBank, el qual destina un 72% del crèdit al finançament minorista (particulars i pimes).

La cartera sana ex Criteria i Sector Públic creix un +0,4% el 2017
DIVERSIFICACIÓ DE LA CARTERA CREDITÍCIA DEL GRUP
Percentatge sobre el crèdit brut i valor absolut de finançament
En milions d’euros

EXCEL·LENT NIVELL DE LIQUIDITAT

A 31 de desembre de 2017, els actius líquids totals se situaven en 72.775 milions d’euros.

La ràtio Loan to Deposits se situa en el 107,7%, reflex del sòlid finançament minorista.

Liquidity Coverage Ratio
202%
doblant el mínim requerit
del 100% a partir del 2018

Ràtings

Agència Llarg termini Curt termini Perspectiva
Standard&Poor’s BBB A-2 Positiva
Fitch BBB F2 Positiva
Moody’s Baa1 P-2 Estable
DBRS A (low) R-1(low) Estable
Nota: informació a 29 de gener de 2018.
Més informació:
Ratings