CaixaBank continua guiant la seva actuació d’acord amb el Pla Estratègic 2015-2018 “Ser líders en confiança i rendibilitat” amb l’objectiu de consolidar el lideratge a Espanya i ser reconeguts per la qualitat de servei, responsabilitat social, solidesa financera i capacitat innovadora.

DOS ANYS DE PLA ESTRATÈGIC

Els avanços aconseguits durant els dos primers anys del Pla han estat significatius.

  • Els indicadors de qualitat i de reputació han progressat de manera molt positiva i l’entitat ha ampliat el seu lideratge en el negoci bancari, assegurances i gestió d’actius.
  • Des de 2014, CaixaBank ha prosseguit la seva diversificació d’ingressos, alhora que ha aconseguit contenir els costos i reduir els actius improductius. A més, el banc ha mantingut nivells elevats de solvència i ha complert anticipadament l’objectiu de reducció del consum de capital de les participacions.
  • En termes de digitalització, CaixaBank ha consolidat el lideratge en nombre de clients digitals a Espanya i ha fet grans avanços en la implantació del big data i en el desenvolupament de noves innovacions i funcionalitats.
  • Així mateix, amb l’objectiu de disposar de l’equip humà més preparat i dinàmic, l’entitat ha mantingut un esforç destacable en la formació de la plantilla i a fomentar la cultura meritocràtica i la diversitat.
A l’equador del Pla Estratègic
es constaten avanços significatius
en la consecució dels objectius

Un Pla reforçat

A finals de 2016 s’ha revisat el Pla, un cop assolit el seu equador i tal com estava previst des del seu inici. Després d’aquest exercici, es mantenen les cinc línies estratègiques, alhora que s’ajusten determinats objectius i línies d’actuació per adaptar-los a l’entorn i evolució previstos. L’ajust se centra especialment en l’àmbit de la rendibilitat, en un context de tipus d’interès més baixos que els previstos inicialment i d’un despalanquejament més prolongat.

Davant aquest entorn:

  • CaixaBank seguirà apostant per la diversificació d’ingressos cap a segments de major rendibilitat, basant-se en la seva fortalesa comercial i en el lideratge destacat en serveis amb alta capacitat de vinculació.
  • Continuarà amb la contenció dels costos i la reducció dels actius improductius en un entorn favorable de recuperació de l’economia i del mercat immobiliari.