Disposar de l’equip humà més preparat i dinàmic

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

 • Continuar la formació en capacitats professionals crítiques.
 • Impulsar el model de descentralització en la gestió.
 • Adaptar l’estructura de compensació i promoció.
 • Reforçar la cultura de la meritocràcia i la diversitat.

FITES EL 2016

CaixaBank continua amb l’esforç en matèria de formació i desenvolupament de capacitats dels seus empleats. Des de 2015, més de 7.000 professionals de la xarxa comercial s’han certificat en assessorament financer per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i pel Chartered Institute for Securities & Investment (CISI). Cal destacar també el gran esforç en formació en el segment de Banca d’Empreses, amb més de 1.000 professionals en curs de certificació.

Així mateix, el setembre de 2015 es va crear l’Escola de Riscos de CaixaBank en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i l’Institut d’Estudis Borsaris (IEB), on més de 700 gestors s’han certificat en Anàlisi de Risc Bancari, mentre que 1.400 directors i sotsdirectors hi estan duent a terme el Postgrau d’Anàlisi de Risc amb especialitat retail.

Per continuar reforçant la cultura de la meritocràcia, s’han revisat els processos amb més impacte en aquest àmbit, com ara l’avaluació del rendiment i el reconeixement professional. En aquest sentit, s’han adaptat els sistemes de remuneració i promoció a les necessitats de cada segment de negoci i s’ha augmentat el vincle entre compensació i resultats.

Les iniciatives encaminades a promoure la diversitat en les seves diferents dimensions (gènere, generació, procedència, etc.), que prioritza el Pla Estratègic, han permès un progrés gradual de la presència de dones en llocs de responsabilitat directiva, que s’incrementa en més de dos punts percentuals respecte al 2014, fins al 37%.

Finalment, l’entitat continua impulsant els programes de desenvolupament directiu per tal de reforçar el model de “lideratge transformador” i promoure la innovació i l’empowerment.

Més de 7.000 professionals de la xarxa comercial amb certificació externa en assessorament financer des de 2015

PRIORITATS D’ACTUACIÓ PER A 2017-2018

 • Continuar els itineraris de formació específica per als segments clau.
 • Potenciar la figura del director d’oficina.
 • Avançar en la cultura de l’avaluació del talent (avaluació per competències, feedback 180° i avaluació del rendiment).
 • Potenciar programes de talent directiu enfocats en les persones amb alt potencial.
 • Continuar adaptant els sistemes de compensació i promoció a les necessitats de cada segment de negoci.

Principals mètriques de seguiment

* El 2016, s’ha ampliat el perímetre en incloure la sotsdirecció comercial d’oficina gran en les posicions directives, i s’ha recalculat la xifra del 2014.

UN GRAN EQUIP

CaixaBank fonamenta la seva política de gestió de les persones en el respecte a la diversitat, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raons de gènere, edat, discapacitat o qualsevol altra circumstància. De manera coherent, considera essencial garantir la transparència en la selecció i la promoció interna de tots els seus professionals.

Per això, ha definit les següents polítiques i principis de gestió:

 • La diversitat, la igualtat d’oportunitats i la conciliació.
 • L’impuls del desenvolupament professional.
 • Els criteris meritocràtics en els processos de selecció interna.
 • Una retribució variable directament relacionada amb la consecució dels reptes individuals i d’equip.
 • La prevenció de riscos laborals.
 • L’optimització de la comunicació interna.

Així mateix, considera essencial assegurar la satisfacció dels seus empleats i disposar d’un entorn laboral positiu i uns equips motivats i compromesos. En aquest sentit, llança biennalment un Estudi d’Opinió que recull la veu de tots els professionals de CaixaBank i que li permet identificar i prioritzar accions de millora.

PLA DE MILLORA 2016

El 2016 s’ha llançat un Pla de millora derivat de l’anàlisi de les conclusions recollides de l’Estudi d’Opinió 2015 i que va tenir més de 19.000 participants. Aquest Pla, centrat en l’opinió dels empleats, és un reflex de la confiança i el compromís de CaixaBank amb el seu equip humà.

Una plantilla òptima

CaixaBank treballa per disposar de l’estructura i la plantilla òptima per tal d’oferir el millor servei possible. El 2016, amb l’objectiu d’aconseguir un reequilibri territorial i optimitzar la plantilla en determinades províncies, es va oferir als empleats d’aquests territoris i a aquells mobilitzats originaris d’aquests territoris, diverses opcions de desvinculació voluntària recollides en l’Acord Laboral de 29 de juliol.

Això no obstant, CaixaBank manté el seu compromís amb la creació d’ocupació i ofereix oportunitats d’incorporació a professionals joves que opten al seu primer projecte, així com a professionals amb experiència i referents en el mercat, amb més de 1.500 noves contractacions durant l’exercici.

Diversitat, igualtat d’oportunitats i conciliació

El compromís de CaixaBank amb la igualtat i la conciliació es reflecteix en l’adhesió a diferents iniciatives i certificacions; en el sostingut augment de les dones en l’equip directiu i la seva presència en els òrgans de govern per damunt de la mitjana de les empreses de l’IBEX 35.

 • Empresa Familiarment Responsable (efr), havent renovat per segona vegada el certificat efr i pujant el 2016 al nivell B+ d’empresa Proactiva.
 • Women’s Empowerment Principles de Nacions Unides, amb el compromís d’alinear les seves polítiques per fer avançar la igualtat entre els gèneres.
 • Signatura de l’Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, per a una representativitat més gran de la dona en posicions directives.
 • Charter de la Diversitat, per fomentar la igualtat d’oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.
 • Observatori Generació i Talent, amb l’objectiu de promoure la gestió de la diversitat generacional en les organitzacions.

Desenvolupament i formació

Per al banc és prioritari reforçar la cultura de la meritocràcia i assegurar que disposa dels professionals més qualificats, potenciant-ne les competències professionals crítiques.

És per això que manté un important esforç en formació, amb prop d’1,5 milions d’hores de formació el 2016, i impulsa itineraris de desenvolupament professional i programes de desenvolupament directiu. El 2016, un 98,2% dels llocs directius han estat coberts internament.

“Premi 25è Aniversari” de la FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries) pel seu impuls del paper de la dona en l’àmbit laboral