CaixaBank és el banc minorista líder a Espanya, amb la base més gran de clients del país, una destacada fortalesa de balanç i una cultura i valors centenaris. El seu model de negoci es basa en l’especialització, amb una proposta de valor adaptada per a cada segment; una oferta integral de productes i serveis; la xarxa comercial més gran del país, multicanal, i amb una alta capil·laritat i un equip d’especialistes altament formats. L’entitat manté com a prioritats l’alta exigència en qualitat de servei, una aposta ferma per la mobilitat i la digitalització, i la voluntat de ser reconeguda de manera diferencial per la seva proximitat, solidesa financera, capacitat d’innovació i responsabilitat social.

Els nostres valors: qualitat,
confiança i compromís social
Banc minorista líder a Espanya

Institució insígnia

1 de cada 4 espanyols
diposita la seva confiança en nosaltres

18.768 milions d’euros
de capitalització borsària borsària

347.927 milions d’euros
d’ actiu total

Increment sostingut
de les principals quotes de mercat

La xarxa comercial més gran del país(4.851 oficines retail i 9.479 caixers)

Líder en banca on-line i mòbil,
amb el nombre més gran de clients digitals actius del país

Banc de l’any a Espanya per The Banker i millor banc retaildigital a Europa Occidental per Global Finance

Estratègia sòlida

8,7 sobre 10, nivell de satisfacció dels clients

1.047 milions d’euros (+28,6% vs.) 2015), resultat atribuït del Grupo

12,4% CET1 fully loaded (+84 punts bàsics vs. 2015)

81.890 milions d’euros (+9,9% vs. 2015) d’ actius sota gestió

50.408 milions d’euros de actius líquids d’alta qualitat

Aposta por la mobilitat
i la digitalització:
22.220 gestors amb Smart PC i 14,4 milions de signatures digitals

Equip capacitat: més de 7.000 postgraduats en assessorament

Model de banca responsable

167.669 microcrèdits concedits per MicroBank, el seu banc social

0,72% de contribució directa
i indirecta al PIB espanyol

Més de 33.000 pisos, el parc d’habitatge social privat més gran del país

15.000 participants en el programa de Voluntariat Corporatiu

Presents en els principals índexs de sostenibilitat (DJSI, FTSE4Good, CDP A-list)

Adherits a iniciatives internacionals com el Pacte Mundial de les Nacions Unides

Millor Banca Responsable 2016 d’Europa por Euromoney

ESTRUCTURA ACCIONARIAL

L’accionista de referència del banc, amb una participació del 45,3% del capital social, és CriteriaCaixa, una societat d’inversions controlada al 100% per la Fundació Bancària “la Caixa”. El capital circulant es divideix entre més de 682.000 accionistes, i més de la meitat d’aquest free float és en mans d’inversors institucionals.

Cap a una diversificació més gran de la base accionarial

El 26 de maig de 2016, CriteriaCaixa va comunicar al mercat la seva intenció de complir les condicions del Banc Central Europeu per a la desconsolidació prudencial de CriteriaCaixa respecte al Grup CaixaBank abans que finalitzés l’exercici 2017. Aquestes condicions inclouen, entre d’altres, que els drets polítics i econòmics de CriteriaCaixa a CaixaBank no sobrepassin el 40% del total.1

En aquest sentit, CriteriaCaixa va tancar al maig una permuta d’actius amb CaixaBank2 i, al desembre, va col·locar entre inversors institucionals un paquet d’accions representatives del ~1,7% del capital social de CaixaBank. Així, va reduir la seva posició a CaixaBank des del 56,8% al tancament del 2015 fins al 45,3% al tancament del 2016. El febrer de 2017, CriteriaCaixa va vendre un altre paquet d’accions representatives d’un 5,322% del capital social de CaixaBank, amb la qual cosa va situar la seva participació en el 40%.

Per a CaixaBank, la reducció gradual de la participació de CriteriaCaixa resulta en un capital circulant més gran, una base accionarial més diversificada i una major liquiditat en el mercat d’accions de CaixaBank.

1. Fet rellevant 239132 publicat a la CNMV el dia 26 de maig de 2016.

2. Li va transferir accions pròpies representatives del 9,89% del capital social de CaixaBank i 678 milions d’euros en efectiu a canvi de sengles participacions a BEA i GFI.

El capital social circulant
està repartit entre més
de 682.000 accionistes

Informació, transparència i proximitat a l’accionista

781 trucades ateses
1.609 correus electrònics contestats
Oficina de l’accionista a Barcelona i itinerant
1,87 milions de Newsletter Accionistes CaixaBank
317.000 exemplars de la Revista Accionistes CaixaBank
6,6 milions de correus electrònics i alertes informatives enviats
Espai de l’Accionista del web corporatiu
Presència en xarxes socials a través de Twitter a @AccionistesCABK
2 reunions del Comitè Consultiu d’accionistes CaixaBank
59 esdeveniments corporatius i culturals
2.774 accionistes assistents
16 cursos formatius en economia i mercats financers
1.275 accionistes assistents