CaixaBank aspira a ser referent en bon govern corporatiu, tal com recull en el seu Pla Estratègic 2015-2018. Amb aquesta finalitat, considera essencials la transparència i l’adopció de les millors pràctiques per salvaguardar els interessos i mantenir la confiança de tots els grups d’interès.

El sistema de govern té com a objectiu garantir la gestió sana i prudent del Grup. A CaixaBank, la gestió i el control de l’entitat estan distribuïts entre la Junta General d’Accionistes, el Consell d’Administració i les seves comissions.

El 2016 s’ha continuat avançant en el reforçament del govern corporatiu, amb l’augment en el nombre de consellers independents. Així mateix, després de la modificació de l’Acord d’integració entre CaixaBank i Banca Cívica, s’ha reduït a un el nombre de representants de les Fundacions al Consell del banc (Fundación Bancaria Caja Navarra hi va renunciar el 27 d’octubre).

D’altra banda, es preveu nomenar entre els independents un conseller coordinador amb amplis poders que incloguin les relacions amb els accionistes en temes de govern corporatiu, en el marc dels compromisos assumits per CriteriaCaixa amb el BCE per materialitzar la seva desconsolidació a efectes prudencials de CaixaBank.

Consell d’Administració

El Consell és el màxim òrgan de decisió, excepte en les matèries reservades a la Junta General. Vetlla perquè el Grup respecti la legislació vigent, compleixi les seves obligacions i contractes de bona fe, respecti els usos i bones pràctiques dels sectors i territoris on exerceixi la seva activitat, i observi els principis de responsabilitat social addicionals acceptats voluntàriament.

MILLORS PRÀCTIQUES EN GOVERNANÇA

 • Màxima puntuació en el ISS QuickScore: millor classificació entre els comparables domèstics

Accionistes amb iguals drets

 • Una acció, un vot
 • Protecció dels accionistes minoritaris
 • Foment de la participació informada

Un consell equilibrat

 • Separació de funcions entre President i Conseller Delegat
 • Augment del nombre de consellers independents i de dones al Consell
 • Separació total del Consell de la Fundació Bancària “la Caixa”

Consell d’Administració

Consellers a 31 de desembre de 20161

1. Jordi Gual Solé President Dominical
2. Antonio Massanell Lavilla Vicepresident Executiu
3. Gonzalo Gortázar Rotaeche Conseller Delegat Executiu
4. Alain Minc Independent
11. Salvador Gabarró Serra Dominical
15. John S. Reed Independent
Fundación Cajasol representada per: Guillermo Sierra Molina no apareix a la foto Dominical
18. Óscar Calderón de Oya2 Secretari General i Vicesecretari primer del Consell no Conseller
19. Adolfo Feijóo Rey Vicesecretari segon del Consell no Conseller

1. El 15 de desembre de 2016, la Sra. Aurín va renunciar a la seva condició de vocal del Consell.

2. Des de l’1 de gener de 2017, el Sr. García-Bragado és vocal (dominical) del Consell d’administració i el Sr. Calderón exerceix com a Secretari General i del Consell.

Les millors pràctiques de bon govern

CaixaBank manté entre les seves prioritats estratègiques la de ser reconegut com un referent per les seves pràctiques de govern corporatiu.

En aquest sentit, compleix la normativa vigent en la matèria i, a més, de manera voluntària, la major part de les 64 recomanacions del Codi de Bon Govern per a societats cotitzades de la CNMV. Concretament, en compleix 55 de manera íntegra i, parcialment, les següents:

 • La 5, ja que es va aprovar en la JGA 2015 una delegació que permet al Consell emetre accions a exclusió del dret de subscripció preferent, excloent-ne la limitació de no superar el 20% del capital social. Això no obstant, aquesta autorització no ha estat utilitzada.
 • La 10, atès que les regles de votació per a una possible proposta d’acord en la Junta General d’Accionistes formulada per accionistes no són les mateixes que per a les propostes formulades pel Consell.
 • La 27, perquè les delegacions per a les votacions en seu del Consell, quan n’hi ha, es fan sense instruccions específiques perquè es considera millor pràctica.
 • La 31, perquè CaixaBank no fa diferència entre els membres del Consell a l’hora d’establir requisits per incloure una nova proposta en l’ordre del dia de les seves reunions.
 • La 36, atès que en l’autoavaluació del Consell no es valora de manera individualitzada l’acompliment de cada conseller.

Cal indicar que dues de les recomanacions no es compleixen pel fet de no ser aplicables, ja que en el Grup CaixaBank només cotitza el banc i no hi ha la figura de Conseller Coordinador. Les dues recomanacions restants, la 13 i la 62, s’expliquen. La 13, perquè el Consell té un nombre de membres superior al suggerit, atesos els seus antecedents, particularitats i exigències normatives. I la 62, perquè les accions lliurades als consellers executius com a part del seu bonus anual tenen un període de retenció de 12 mesos, sense cap altre requisit després d’aquest període.

Per a més informació, consulteu l’Informe Anual de Govern Corporatiu de CaixaBank, disponible al web corporatiu del banc

COMITÈ DE DIRECCIÓ

A 31 de desembre de 2016

Conseller Delegat


Gonzalo Gortázar Rotaeche

Directors Generals


Tomás Muniesa
Arantegui Assegurances i Gestió d’Actius

Juan Antonio
Alcaraz García Negoci

Pablo Forero
Calderón Projecte BPI

Xavier Coll
Escursell RH i Organització

Jordi Mondéjar
López Riscos

Directors Generals Adjunts


Joaquín Vilar Barrabeig Auditoria Interna

Directors Executius


Javier Pano
Riera Finances

Jordi Fontanals
Curiel Mitjans

María Victoria
Matía Agell Banca Internacional

María Luisa
Martínez Gistau Comunicació, Relacions Institucionals, Marca i R.S.C.

Matthias
Bulach Intervenció, Control de Gestió i Capital

Secretaria General


Óscar Calderón
de Oya