CaixaBank és el banc líder a Espanya gràcies a un model de banca universal, basat en la qualitat, la proximitat, l’especialització i la innovació, amb una àmplia oferta de productes i serveis adaptats a les diverses necessitats dels clients i una extensa xarxa de distribució multicanal. A més, ha construït aliances estratègiques amb grans grups bancaris i disposa de participacions en companyies líders del sector serveis.

UN GRUP LÍDER

CaixaBank, que té 13,8 milions de clients, prop d’un 30% dels clients bancaris adults del país, és l’entitat principal per a una quarta part d’ells. Aquesta confiança s’ha traduït, un any més, en elevades quotes de mercat per als principals productes i serveis bancaris. Així mateix, i a través de VidaCaixa, ocupa la primera posició en el mercat d’assegurances d’estalvi i plans de pensions.

Un de cada quatre clients bancaris a Espanya diposita la seva confiança a CaixaBank
Quota de penetració de clients
29,5%
Particulars> 18 anys

44,9%
Empreses(1-100 millons d’euros de facturació)

GESTIÓ ESPECIALITZADA

Aquesta proposta de valor es basa en una oferta multicanal i de qualitat, amb solucions senzilles i convenients, i en una proposta innovadora i diferenciada.

105.706
Inversiómillons d’euros

77.868
Recursos gestionatsmilions d’euros

El 2016, l’activitat en Banca de Particulars s’ha centrat en:

 • La captació de nòmines, amb 857.324 noves nòmines domiciliades (+9,6% vs. 2015), gràcies a la progressiva millora del mercat laboral i una política comercial activa.
 • L’increment de la vinculació de clients, a través de l’activitat comercial i el llançament de nous productes. Destaquen les vendes de 2,29 milions de pòlisses d’assegurances (generals i de vida), l’increment en la nova producció de finançament al consum (+41% vs. 2015) i en la producció de noves hipoteques a particulars (+35% vs. 2015).
 • La certificació del model d’atenció, amb l’obtenció del segell AENOR conform d’excel·lència en el servei. Aquesta és la primera certificació d’una Banca de Particulars a nivell europeu.

El 2016, es consolida la proposta de CaixaBank Negocis, en marxa des del 2014, i dirigida a clients autònoms, professionals, comerços i petites empreses que facturen fins a 2 milions d’euros.

 • Es consolida l’especialització en la gestió, amb més de 1.600 gestors amb dedicació exclusiva i els sotsdirectors comercials de les oficines sense gestor de negocis. Els gestors disposen de dispositius mòbils que els permeten dur l’oficina al negoci del client. Així mateix, els clients disposen d’un canal de comunicació exclusiu i segur amb el seu gestor, el Mur de Negocis.
 • Es manté l’aposta per la digitalització. Així, els clients disposen de les solucions més avançades com ComerciaBox (amb les principals mètriques de les operacions amb targeta acceptades pel comerç), El Meu Comerç Online (amb eines perquè petits comerços puguin crear i gestionar el seu propi canal on-line) i TPV Tablet (software per a la gestió integral del comerç i hardware de punt de venda).
 • S’aconsegueix la Certificació AENOR del Model d’Atenció de CaixaBank Negocis, després de l’avaluació del procés comercial i l’excel·lència en la gestió.

ASSEGURANCES I PLANS DE PENSIONS

Negocis complementaris, en creixement i amb una contribució significativa al resultat net de CaixaBank

VidaCaixa (100% CaixaBank)

 • Núm. 1 en assegurances de vida
 • Núm. 1 en plans de pensions

SegurCaixa Adeslas (49,9% VidaCaixa)

 • Núm. 1 en assegurances de salut**
 • Núm. 2 en assegurances de llar**
 • Núm. 4 en assegurances multirisc**

Aporten un 30% del benefici net del segment bancassegurances**


* * Últimes dades disponibles (Icea, 3T 2016)

** ** Excloent-ne els aspectes singulars

A través d’un model propi d’assessorament, professionals amb formació certificada i solucions exclusives per als clients, aquesta proposta de valor és líder en assessorament financer.


118.078
Recursos i valors gestionatsmiilons d’euros

Durant l’any, es treballa per consolidar la marca CaixaBank Banca Premier i potenciar la diversificació de la cartera. Per aconseguir-ho, l’actuació s’ha centrat a impulsar l’estalvi a llarg termini.

El 2016, s’ha modificat la segmentació de clients: s’hi inclouen aquells amb un saldo superior a 60.000 euros, llevat d’aquells clients amb un saldo en recursos més valors gestionats entre 60.000 i 100.000 euros, d’edat igual o superior a 65 anys i amb menys de 10.000 euros en productes no invertibles.

També durant l’any, es renova el certificat AENOR en Assessorament Financer, que respon al compromís per l’excel·lència i la qualitat de servei de Banca Premier. Així mateix, es potencia la capacitació de l’equip a través del Postgrau en Assessorament Financer de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i el certificat internacional del Chartered Institute for Securities & Investment (CISI). Durant l’any, s’han certificat 157 gestors nous, arribant així als 859 gestors certificats (53% del total).

El 2017 es continuarà enfortint el servei d’assessorament, per tal d’incrementar la diversificació dins de les carteres d’estalvi, inversió i previsió.

Aquesta proposta de valor s’enfoca als objectius del client i posa a la seva disposició un equip de professionals que tenen, juntament amb la xarxa d’oficines, la missió d’ajudar-lo a prendre decisions sobre el seu patrimoni amb una metodologia pròpia.


61.116
Recursos i valors gestionatsmiilons d’euros

Disposa d’un dels equips més grans de gestors de banca privada del país, amb equips especialitzats i més de 500 professionals acreditats amb una experiència mitjana de 15 anys.

Reconeguts com a “Millor Banca Privada a Espanya” el 2015 i 2016 segons la revista Euromoney, així com “La millor Banca Privada del món en comunicació digital” el 2016 perThe Banker. Aquests reconeixements refermen el lideratge del model de Banca Privada i la seva capacitat d’innovació i previsió.

Durant el 2016 s’ha implantat un nou disseny de centre per a les oficines de Banca Privada. El 2017 s’obriran nous centres de Banca Privada per atendre les necessitats dels clients, els quals incorporaran aquest nou disseny.

També el 2017 es mantindrà l’aposta per la formació contínua dels professionals i per la tecnologia al servei de les necessitats dels clients. Així mateix, es preveu l’obtenció de la certificació AENOR en Assessorament Financer per a aquesta proposta.

La xarxa de centres d’empreses treballa amb la vocació d’establir una relació a llarg termini amb les empreses i dóna suport al seu creixement i a la gestió del dia a dia financer. Per fer-ho, disposa d’un equip d’experts en la gestió integral de les empreses que ofereix solucions innovadores i una atenció especialitzada.


35.685
Inversiómillons d’euros

19.980
Recursos gestionatsmilions d’euros

El 2016, es creen al País Basc, Barcelona i Madrid tres unitats de grans empreses per oferir un servei a mida per a aquests clients.

Durant l’exercici, en línia amb el procés de digitalització de la banca, es llança el servei d’assessorament personalitzat a través de videoconferència amb especialistes de comerç exterior, finançament especialitzat i tresoreria. CaixaBank és la primera entitat financera que ofereix aquest servei en el mercat espanyol.

A través del Pla Estímul a la Inversió (PEI), i amb l’objectiu de donar suport al teixit empresarial, s’ofereixen solucions de finançament per a projectes solvents, tant de liquiditat com d’inversió.

CaixaBank és el banc que trien el 44,9% de les empreses per la seva àmplia xarxa d’experts, cobertura internacional, banca digital i model d’atenció certificat per AENOR (Font: FRS Inmark, Estudi del comportament financer de les empreses, 2015).

Aquesta proposta de valor ofereix un servei a mida als més de 500 grups comercials de clients amb l’objectiu de ser la seva entitat de referència i anticipar-se a les seves necessitats. Per això, es dissenyen propostes de valor personalitzades i s’acompanya els clients a l’exterior aprofitant el negoci internacional de CaixaBank.

30.478
Inversiómillons d’euros

19.098
Recursos gestionatsmilions d’euros

La divisió de Corporate & Institutional Banking (CIB) integra Banca Corporativa, Banca Institucional i altres àrees de productes que presten servei als clients, com Mercat de capitals i Tresoreria. A més, dóna suport a les altres propostes de valor del banc.

Aquest primer any de CIB, malgrat el marcat increment de la competència nacional i internacional, s’han assolit els objectius d’inversió i de marge ordinari.

El 2017, es continuarà treballant per aconseguir més pes i penetració en el mercat a través d’un creixement gradual, sostenible, rendible i ajustat al risc.

NEGOCI DIVERSIFICAT

Presència internacional de CaixaBank

Sucursals internacionals
Ofereixen finançament i serveis financers a empreses espanyoles amb interessos i activitats en aquests països i a empreses locals.

Oficines de representació
Assessorament a empreses multinacionals europees amb filial a Espanya i a empreses espanyoles amb projectes a l’estranger. Properament, obertura a Alger, São Paulo i Johannesburg.

Aliances estratègiques
Aliances estratègiques amb quatre grans grups bancaris* que ofereixen un accés preferent a noves oportunitats de negoci en regions emergents i faciliten als clients el desenvolupament de la seva activitat comercial a l’estranger.

45,50%

9,92%

CaixaBank completa el seu servei amb una xarxa de més de 2.900 bancs corresponsals.

Diversificació d’ingressos

CaixaBank participa en el capital de dues empreses líders en els seus sectors, amb capacitat de creixement i generació de valor, i un destacat perfil internacional.

10,05%

5,15%

* Inclou GFI i BEA. El maig de 2016, CaixaBank va traspassar la seva participació a GFI i BEA a CriteriaCaixa, d’acord amb la permuta d’actius signada el desembre de 2015. Això no obstant, CaixaBank manté la seva relació estratègica i de cooperació comercial amb GFI i BEA.

** Després de concloure amb èxit l’OPA sobre BPI, des del 8 de febrer de 2017 CaixaBank posseeix una participació del 84,51% del capital.

*** Propera obertura.