REFERENT A CAIXABANK

CaixaBank és l’entitat líder en banca minorista a Espanya, el banc de referència per a una de cada quatre persones. CaixaBank, que recull una tradició financera i social centenària, disposa d’un model de gestió diferencial que l’ha portat a convertir-se en un referent de la banca europea.

BANC LÍDER A ESPANYA

El banc, que destaca per la seva solidesa financera, la vocació de proximitat i la ferma aposta per la digitalització, té com a prioritat maximitzar la qualitat de servei i la rendibilitat mantenint un model de gestió prudent, amb visió a llarg termini i un destacat compromís social. De manera coherent, la seva actuació es dirigeix a maximitzar l’aportació a l’economia del país, establir relacions estables i de confiança amb l’entorn i contribuir a la resolució dels reptes socials més urgents i a la transició cap a una economia baixa en carboni.

ENTITAT LÍDER EN EL MERCAT ESPANYOL

13,8 milions de clients

1 de cada 4 clients bancaris
ens considera la seva entitat de referència

32.403 empleats

347.927 M€ d'actiu total

El nombre més gran de clients digitals actius del país:

5,3 milions
de clients d'internet


3,7 milions
de clients de mòbil


#1 en la ràtio de penetració a nivell nacional i internacional en banca digital*

*Font: ComsScore


La xarxa comercial més extensa del país


5.027 oficines

4.851 són oficines retail

85% són oficines accessibles

90% dels espanyols tenen una oficina al seu municipi

Present en el 100% de les poblacions de més de 10.000 habitants

Present en el 93% de les poblacions de més de 5.000 habitants

9.479 caixers automàtics

83% de caixers 100% accessibles

99% de caixers amb vídeos d’ajuda en llenguatge de signes


Amb un model de gestió excel·lent, avaluat externament

European Seal of Excellence +600 EFQM
European Foundation for Quality Management
(2014, renovat el 2016)

Un banc amb vocació social, amb un Pla Director de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en desenvolupament

Respon al ferm compromís social del banc, un dels seus valors corporatius, juntament amb la qualitat i la confiança
Està alineat amb el Pla Estratègic 2015-2018 de l’entitat i té un caràcter transversal
Posa l’accent a potenciar el seu model de banca social i consolidar-se com a referent de banca responsable i sostenible

RECONEGUT A NIVELL INTERNACIONAL

  • Banc de l’any
    a Espanya
  • Millor banc retail digital
    a Europa Occidental
  • Millor Banca
    responsable a Europa

CONTINGUT I ABAST DE L’INFORME

Aquest informe sintetitza, a través de dades quantitatives i qualitatives, l’impacte positiu de CaixaBank en els territoris en els quals opera i el seu paper com un dels agents claus de l’economia del país.

Les dades es refereixen a l’exercici 2016, llevat d’indicació en contra, i inclouen l’impacte de CaixaBank i, quan s’ha considerat convenient i la informació estava disponible, de les seves empreses filials.

PRINCIPALS ÀMBITS DE L’IMPACTE SOCIAL I ECONÒMIC DE CAIXABANK

Aportació a la economia, l’ocupació i les finances del país

Foment de la inclusió financera i la previsió i impuls de programes d'acció social en col·laboració amb la Fundació Bancària
”la Caixa”

Reforçament de la confiança derivada de la seva solidesa financera, cultura de la integritat, els seus professionals certificats i la seguretat dels seus serveis i foment de la formació financera

Contribució a la transició a una economia baixa en carboni i la sostenibilitat ambiental


Verificació externa

La recopilació dels indicadors s’ha basat en càlculs propis en funció de dades internes i de bases de dades i informes externs, que s’esmenten quan s’ha considerat rellevant.

La informació no financera inclosa en aquest informe ha estat verificada per Deloitte, segons els termes expressats en el seu informe de verificació independent. La informació econòmica i financera s’ha obtingut dels Comptes Anuals 2016 auditats del Grup CaixaBank. Tots dos documents són consultables al web corporatiu.