ECONOMIA

GENERACIÓ DE RIQUESA I OCUPACIÓ

La solidesa financera de CaixaBank és clau per garantir el seu futur, impulsar l’activitat econòmica i empresarial als territoris en els quals actua i contribuir a la generació d’ocupació, així com per remunerar els seus accionistes i inversors institucionals, i d’aquesta manera, a través de CriteriaCaixa, contribuir a la Fundació Bancària ”la Caixa” i la seva Obra Social.

CONTRIBUCIÓ A L’ECONOMIA ESPANYOLA

CaixaBank aporta valor econòmic a l’economia a través de la seva activitat financera. A més, hi contribueix també de manera indirecta –a través de la seva despesa en productes i serveis– i a partir de l’efecte que tenen la despesa dels salaris dels seus empleats, els dividends rebuts pels seus accionistes i inversors i els empleats dels seus proveïdors, i de l’activitat generada pels autònoms, comerços i empreses als quals finança.

APORTACIÓ AL PRODUCTE INTERIOR BRUT (PIB) ESPANYOL

8.094 M€
d’aportació directa i indirecta

al PIB espanyol de CaixaBank*

0,72% sobre el PIB

14,7% del PIB
aportat pel sector bancari

* Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (con datos del 3T y una estimación para 4T)


COMPRES, DIVIDENDS I RENDES

Més de 550 M€
distribuïts en dividends


Més de 682.000
accionistes minoristes
1.850 M€
pagats en sous i salaris

1.788 M€ en compres a proveïdors

96% de proveïdors nacionals de CaixaBank

92% de factures pagades dins del termini per CaixaBank


CONTRIBUCIÓ A LES FINANCES PÚBLIQUES

L’entitat considera un deure contribuir a les finances públiques, que proveeixen de la infraestructura i els serveis públics imprescindibles perquè la societat pugui operar de manera efectiva, i possibiliten el progrés i el desenvolupament social de l’entorn.

2.093 M€ d'impostos pagats i recaptats

El resultat atribuït al Grup és de 1.047 M€

El 2016 s'avança en transparència, amb la publicació de la Política de gestió del risc fiscal de manera voluntària i en la seva versió íntegra


GENERACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

CaixaBank proporciona una ocupació de qualitat, amb contracte x i indefinit per a l’àmplia majoria de treballadors. Així mateix, contribueix a la generació d’ocupació i autoocupació a través del finançament a clients, les compres a proveïdors i la difusió activa entre els seus clients dels programes de l’Obra Social ”la Caixa”


32.403 persones treballen al Grup CaixaBank

96% contractes indefinits a CaixaBank
98% llocs directius coberts internament a CaixaBank
37% dones a la direcció de CaixaBank*

35.663 llocs de treball indirectes generats a través de la contractació de proveïdors**


24.935 llocs de treball creats gràcies a la contribució dels microcrèdits per a emprenedors i negocis***


Difon de manera activa -des de la xarxa d’ocines i en les trobades amb les empreses clients- el programa Incorpora d’inserció laboral de l'Obra Social ”la Caixa”

Més de 28.000 oportunitats de feina generades durant l’any

Més de 9.500 empreses de tot Espanya hi van col·laborar el 2016

Hi participen 382 entitats socials i 756 tècnics, que apliquen diversos processos especialitzats d’inserció


* A partir de sotsdirecció d’oficina A i B o superior.
** Font: CaixaBank Research, a partir del valor afegit de l’activitat del Grup, el PIB espanyol, l’ocupació segons Comptabilitat Nacional i les xifres de productivitat per treballador i en funció de taulesinput-output de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), amb dades del 3T i una estimació per al 4T.
*** Font: Informe sobre l’Impacte Social dels microcrèdits 2016.

IMPULS DE L´ACTIVITAT ECONÒMICA

CaixaBank, el banc líder a Espanya, manté la seva vocació de servei al teixit empresarial i disposa de diverses propostes de valor especialitzades en funció del tipus d’empresa, sector i mida. Per a autònoms i comerços, CaixaBank Negocis; per al sector agrari, AgroBank; per a empreses petites, mitjanes i grans, Banca d’Empreses, i per a grans corporacions i sector públic, Corporate and Investment Banking. Així mateix, manté la ferma aposta per la innovació, un dels pilars per al creixement econòmic del país.

FINANÇAMENT A AUTÒNOMS I EMPRESES

44,9% de les petites, mitjanes i grans empreses
són clients de CaixaBank*

231.596 operacions noves
concedides

9,7% vs. 2015

33,1% dels autònoms espanyols són clients de CaixaBank

83.771 operacions noves
concedides

4,4% vs. 2015

18.608 microcrèdits concedits a negocis i emprenedors


14,1% quota de mercat del crèdit a empreses**

11% increment en la producció de crèdit respecte al 2015

87,3% de préstecs concedits respecte a les sol·licituds tramitades


Creada la Càtedra Universidad-Empresa AgroBank amb la Universitat de Lleida sobre qualitat i innovació agroalimentària, per promoure la transferència de coneixement cientíc i tècnic entre la universitat i els professionals i clients del sector.

CaixaBank disposa de
342.350 clients agraris

2,7% vs. 2015

24,1% dels autònoms agraris
del país són clients


* Font: FRS Inmark 2015, per a empreses que facturen 1-100 milions d’euros. Últimes dades disponibles
** Inclou MicroBank.

APOSTA PER LA INNOVACIÓ

176,5 M€ invertits en desenvolupament i tecnologia*

El Centre d’innovació digital IBM, una aliança de CaixaBank amb IBM, desenvolupa tecnologies emergents en la gestió de la infraestructura tecnològica


Creat ImaginBank,el primer banc mobile only per al segment jove


6ª edició de l'ImaginChallenge
una hackaton de 24 h per a desenvolupadors, makers, dissenyadors i creadors d'apps mòbils


10é aniversari dels premis EmprenedorXXI,
creats per identificar, reconèixer i acompanyar empreses innovadores de recent creació a Espanya amb un potencial de creixement més gran

4,28 M€ en premis i accions d’acompanyament

289 guanyadors des de la seva creació

87% de les empreses guanyadores continuen actives


220 candidatures rebudes en l’edició 2016 dels Premis CaràcterEmpresa, creats en colaboració amb la CEOE per reconèixer les empreses espanyoles innovadores i que aposten per la internacionalització


* Inclou la inversió de CaixaBank i les empreses del grup Silk, CaixaBank Digital Business i VidaCaixa

Un any més, CaixaBank és reconegut
pel seu caràcter innovador

  • Premi al millor projecte tecnològic global per The Banker
  • Millor banca mòbil a nivell europeu segons Forrester Research
  • Millor banc del món en innovació segons Retail Banker
  • Premi a la Innovació Disruptiva i la Innovació en Pagaments segons el Bank Administration Institute (BAI)
  • Best Digital Bank in Spain i Best Consumer Bank Western Europe, per tercer any consecutiu, segons la revista nord-americana Global Finance