COMUNITAT

COMPROMESOS AMB LA COMUNITAT

CaixaBank es caracteritza per un ferm compromís social, que es tradueix en la voluntat de contribuir a la solució dels reptes socials més urgents i al desenvolupament sostenible dels territoris en els quals és present. Per al banc, el compromís social és, juntament amb la qualitat i la confiança, un dels seus valors corporatius i senyals d’identitat.

MICROFINANCES I INCLUSIÓ FINANCERA

MicroBank, el banc social participat íntegrament per CaixaBank, és la principal institució de microfinances d’Europa

Des del 2007, a través de la xarxa d’ocines de CaixaBank, promou l’activitat productiva impulsant l’emprenedoria, la creació de llocs de treball, l’autoocupació, el desenvolupament personal i familiar i la inclusió financera

MicroBank lidera el rànquing de microcrèdits concedits per les entitats financeres europees* Font: Elaboració pròpia a partir de “Microfinance in Europe: A survey of EMN-MFC members. Report 2014-2015”. European Microfinance Network (EMN). Desembre de 2016. Últimes dades disponibles.
** Inclou MicroBank.


167.669 microcrèdits concedits el 2016

808,9 M€ volum concedit

4.824 volum mitjà de les operacions

47% dels microcrèdits es concedeixen a dones


Impulsa la formació financera:

Més de 1.100 assistents als tallers bàsics de nances personals per a col·lectius vulnerables

9 tallers de finances per a negocis, dirigits a tècnics d’autoocupació, amb 139 assistents


FOMENT DE L'ESTALVI A LLARG TERMINI I LA PREVISIÓ

CaixaBank és hereva d’una tradició centenària de gestió de l’estalvi familiar i de foment de la previsió social, que va començar el 1904, amb la creació de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears.

CaixaBank és, a través de VidaCaixa, l’entitat en la qual un nombre més gran de persones confien els seus estalvis per a la jubilació

VidaCaixa paga prop d’un terç de les pensions privades a Espanya*, amb 3.811 M€ en prestacions abonades

VidaCaixa és l’entitat que més pensions paga a Espanya, després de la Seguretat Social

Gestiona totes les seves inversions d’acord amb els Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides, 75.897 M€

257.000 pymes i autònoms estan coberts per plans de pensions col·lectius gestionats per VidaCaixa

22,9% de quota de mercat en plans de pensions

8.755 M€ gestionats en plans de pensions col·lectius


1,4 milions de persones disposen d’assegurances de vida-estalvi de VidaCaixa


30 empreses de l'Ibex 35 són clients de VidaCaixaA través del Programa CaixaBankFutur, VidaCaixa fomenta una cultura a favor de l’estalvi sistemàtic i la previsió per a la jubilació

Convoca les trobades CaixaBankFutur:
conferències destinades principalment a clients jubilats i en edat pròxima a la jubilació, per ajudar-los a planicar i preparar la seva jubilació

El 2016:
236 sessions
Prop de 14.000 assistents
en 79 poblacions diferents
Desde 2014:
943 sessions realitzades
55.000 assistents
Impulsa la publicació d’estudis relacionats: el 2016 es publica el Baròmetre VidaCaixa sobre els hàbits d’estalvi en la generació millennial

* Últimes dades disponibles (2015).

ACCÉS A L'HABITATGE

Per a CaixaBank, facilitar l’accés a l’habitatge és una de les seves prioritats, en consonància amb les preocupacions dels ciutadans. Amb aquesta finalitat, disposa d’una política activa d’ajudes a problemes de primer habitatge. Així mateix, el Grup ”la Caixa” té el parc més gran d’habitatges socials privats del país.

CaixaBank disposa de:

1,5 milions d'hipoteques en cartera (persones físiques)

17,6%* quota de mercat d’hipoteques

* Setembre del 2016

Treballa per donar solucions a persones i famílies amb dificultats econòmiques

Primera entitat del mercat espanyol que ha creat un equip especialitzat a oferir solucions als clients amb dificultats per pagar les quotes de la hipoteca del seu habitatge habitual que s’adaptin a cada situació


El Servei d’Atenció al Client Hipotecari (SACH), creat el 2013, disposa d’un telèfon d’atenció gratuït per a clients l’habitatge dels quals estigui afectat per una demanda d’execució hipotecària

30.949 trucades gestionades (realitzades i ateses)


550.605 ajudes a famílies amb préstecs hipotecaris i dicultats econòmiques des del 2009*

22.382 dacions acumulades des del 2009:

932 dacions en 2016, 58% vs. 2015

67% de les dacions de l'any amb contracte de lloguer associat


CaixaBank està adherit al Codi de Bones Pràctiques del Govern espanyol per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual

És signant des del 2012 del conveni de mediació amb la Generalitat de Catalunya per evitar desnonaments


Més de 33.000 habitatges del parc d’habitatge social del Grup ”la Caixa”:

Els habitatges del parc social suposen la xifra més gran d’habitatges socials privats (amb lloguers inferiors als del mercat) d’Espanya

Aquests habitatges, amb rendes mensuals a partir de 85 euros, estan repartits per tot Espanya i a disposició de les persones amb menys recursos

Aquesta xifra, inclou, entre d’altres, els 3.310 habitatges aportats al Fons Social d’Habitatges (FSH) del Govern:

CaixaBank és l’entitat que més habitatges aporta (per damunt del compromís inicial, 1.085 habitatges)

Més de 10.000 d’aquests habitatges es gestionen, en col·laboració amb l’Obra Social ”la Caixa”, en el marc de dos programes específics:

Programa Lloguer Solidari centralitzat, per a persones que han vist afectats els seus ingressos arran de la crisi actual, en marxa des del 2011

Programa Lloguer Solidari descentralitzat, per a persones que han patit una dació hipotecària o una dació en pagament, creat el 2012


* Nombre d’accions vigents i cancel·lades, recalculades el 2015. Un mateix contracte pot haver estat objecte de diferents accions. Per tant, hi pot haver duplicitats.

ACCIÓ SOCIAL

CaixaBank col·labora de manera activa en la difusió i promoció dels programes i iniciatives de l’Obra Social de la Fundació Bancària “la Caixa”

La Fundació Bancària ”la Caixa”, amb 510 M€ de pressupost per al 2017, és la primera Obra Social d’Espanya en inversió i la tercera fundació del món per volum d’actius

Prop de 50.000 iniciatives impulsades el 2016, amb més de 10,5 milions de persones beneficiades

El 2016 s’actualitza el protocol de relacions entre CaixaBank, CriteriaCaixa i la Fundació Bancària ”la Caixa”, que descriu el marc de col·laboració entre elles


44,3 M€ del pressupost de l’Obra Social ”la Caixa” del 2016,
canalitzats a través de laxarxa d’oficines comercials de CaixaBank per cobrir les necessitats socials locals, en el marc de col·laboració entre el banc, CriteriaCaixa i la Fundació Bancària ”la Caixa”

2,3% vs. 2015

13.419 activitats finançades i desenvolupades en els àmbits social, educatiu, cientíc i cultural

90% de les activitats s’emmarquen en l'àmbit social. Entre les quals:

39% dedicades a la lluita contra la pobresa (famílies, infància, gent gran)

30% emmarcades en els àmbits de salut, discapacitat i adicció

10.271 entitats beneficiàries


CaixaBank col·labora amb GAVI the Vaccine Alliance a través de la Fundació ”la Caixa”, difonent-la de manera activa entre clients i empleats

Les empreses clients poden dur a terme aportacions a través de l’Aliança per a la Vacunació Infantil

Prop de 70.000 € aportats per més de 190 clients de Banca Privada

Prop de 500.000 € recaudats a través de 280 aportacions d'empreses

Els clients poden canalitzar els seus donatius a través del Programa de Microdonatius

Més de 131.000 € aportats per prop de 75.700 clients particulars


Els empleats del Grup tenen a la seva disposició l' Espai Solidari per contribuir en el projecte

Més de 47.000 € aportats per 756 empleats del Grup

El 2016 es recapten més de 747.000 €


Més de 2,3 milions d’infants desfavorits d’Àfrica i Llatinoamèrica vacunats gràcies a l’aportació del Grup ”la Caixa”


EMPLEATS SOLIDARIS

Les persones que formen part de CaixaBank disposen de diferents vies per canalitzar els seus interessos solidaris, entre les quals hi ha el Canal solidari, per fer arribar els seus donatius a programes gestionats per l’Obra Social “la Caixa”, o la participació en accions locals de voluntariat en qualsevol comunitat autònoma

El programa de Voluntaris ”la Caixa” es va posar en marxa el 2005

Més de 15.000 voluntaris

Més de 1,2 milions de beneficiaris des de l'inici del programa

En el programa hi participen empleats en actiu i jubilats, familiars, amics i altres persones amb vocació solidària


Prop de 5.000 són empleats en actiu del Grup CaixaBank

2.215 accions de voluntariat realitzades el2016


Prop de 9.000 empleats participants en les Setmanes Socials del banc (38% de la plantilla de la xarxa territorial)

Activitats de voluntariat locals vinculades a entitats beneciàries de les ajudes procedents de l’Obra Social Descentralitzada

13 Setmanes socials celebrades, amb activitats a 46 províncies i 2.491 municipis d’Espanya

Més de 4.500 activitats desenvolupades en 1.274 entitats socials locals

97% dels empleats tornaria a participar-hi


Els professionals de CaixaBank col·laboren amb el programa ProInfància de
l’Obra Social ”la Caixa”:

Programa de lluita contra la pobresa infantil a través del desenvolupament socioeducatiu
de menors i famílies en situació de marginalitat

7.510 nens i nenes han rebut un regal després de la campanya solidària de Reis:

Prop de 6.000 joguines corporatives destinades a fills d’empleats donades

19.820 € recaptats per a la compra de joguines per a famílies sense recursos i en risc d’exclusió


L’Associació de Personal, amb 3.193 associats disposa d’un pla d’acció social:

694 beneficiaris

72 activitats

67.298 € recaptats