GENERACIÓ DE RIQUESA I OCUPACIÓ

La solidesa i els bons resultats de CaixaBank són essencials per garantir el seu futur, remunerar els seus accionistes –i contribuir d’aquesta manera a la Fundació Bancària ”la Caixa” i la seva Obra Social–, mantenir els llocs de treball i impulsar l’activitat econòmica als territoris en els quals és present.

CONTRIBUCIÓ A L’ECONOMIA ESPANYOLA

CaixaBank aporta valor econòmic a l’economia tant a través de la seva activitat financera com de manera indirecta –a través de la seva despesa en proveïdors– i a partir de l’efecte que té la despesa dels salaris dels seus empleats, els dividends rebuts pels accionistes i de l’activitat que generen les empreses i els autònoms als quals finança.

APORTACIÓ AL PIB ESPANYOL

6.985 M€ d’aportació
directa i indirecta al PIB espanyol

0,90% sobre el PIB

18,4% del PIB
aportat pel sector bancari*


DIVIDENDS I RENDES

Més de 470 M€
distribuïts en dividends


500 M€
de pressupost de l’Obra Social de l’accionista de control, la Fundació Bancària "la Caixa"

Més de 704.000
accionistes


1.915 M€
pagats en sous i salaris


COMPRES A PROVEÏDORS

1.429 M€   en compres a proveïdors

97% de proveïdors nacionals

95% de factures pagades dins del termini establert


*Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'Instituto Nacional d'Estadística.
Més informació

CONTRIBUCIÓ A LES FINANCES PÚBLIQUES

L’entitat considera un deure contribuir a les finances públiques, que proveeixen de la infraestructura i els serveis públics imprescindibles perquè la societat pugui operar de manera efectiva, i possibiliten el progrés i el desenvolupament social de l’entorn.

2.520 M€ d’impostos pagats i recaptats*

El resultat després d'impostos del Grup és de 814 M€


*Magnituds elaborades segons els criteris establerts per l’OCDE en el "Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting".
Més informació

GENERACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

CaixaBank proporciona una ocupació de qualitat, amb contracte fix i indefinit per a la majoria de treballadors, i contribueix a la generació d’ocupació a través del finançament a clients, les compres a proveïdors i la col·laboració amb els programes de l’Obra Social ”la Caixa”.


32.242 persones treballen al Grup CaixaBank
97,3% contractes indefinits a CaixaBank
99,5% llocs directius coberts internament
33,3% dones en llocs de responsabilitat del banc*

43.041 llocs de treball indirectes generats per CaixaBank, a través de la contractació de proveïdors**.


21.321 llocs de treball vinculats als microcrèdits per a emprenedors i negocis finançats***.


109.000 oportunitats de treball generades a través del programa Incorpora de
l’Obra Social ”la Caixa”, des del 2006.

36.512 col·laboracions d’empreses
Amb la participació de 370 entitats socials i 734 tècnics, que apliquen diversos processos especialitzats d’inserció.


*A partir de Direccions d’Oficina.

**Font: CaixaBank Research, a partir del valor afegit de l’activitat del Grup, el PIB espanyol, l’ocupació segons Comptabilitat Nacional i les xifres de productivitat per treballador i en funció de taules input-output de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

***Font: Informe sobre l’Impacte Social dels microcrèdits 2015.
Més informació

IMPULS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA

CaixaBank és el banc líder en el mercat espanyol, amb vocació de banca universal i l’objectiu de donar servei al màxim nombre possible de clients. El banc treballa per donar suport al teixit empresarial, en el marc d’una clara aposta per la innovació.

FINANÇAMENT A AUTÒNOMS I EMPRESES

57,4% de les empreses
petites, mitjanes i grans

són clients de CaixaBank.

77.153 M€ concedits
26% vs. 2014
Un 30% concedit per a pimes
211.088 operacions noves concedides
12% vs. 2014

32,7% dels autònoms espanyols són clients de CaixaBank.

1.719 M€ concedits
17% vs. 2014
80.268 operacions noves concedides
14% vs. 2014

14% quota de mercat del crèdit a societats no financeres.


84,6% de préstecs concedits respecte a les sol·licituds tramitades.


21.321 microcrèdits concedits a negocis i emprenedors.

15% vs. 2014

APOSTA PER LA INNOVACIÓ

CaixaBank fomenta la intel·ligència col·lectiva, la col·laboració amb experts i el desenvolupament de noves tecnologies que li permetin donar un millor servei als clients.

165 M€ invertits en desenvolupament i tecnologia

El Centre d’innovació digital IBM, una aliança de CaixaBank amb IBM, desenvolupa tecnologies emergents en la gestió de la infraestructura tecnològica.


Premis creats per identificar, reconèixer i acompanyar empreses innovadores de recent creació a Espanya amb un potencial més gran de creixement.


737 participants en la 9a edició dels Premis EmprenedorXXI


  • Millor Banca Mòbil
    del Món (2015)
  • Banc més Innovador en Mitjans
    de Pagament per Mòbil (2015)

Més informació