REFERENT A

CaixaBank recull una tradició financera i social centenària, amb un model de gestió diferencial que l’ha portat a convertir-se en un referent de la banca europea. És el banc líder a Espanya, amb una gran base de clients –un de cada quatre espanyols– i la xarxa comercial més gran del sistema financer.

ENTITAT LÍDER EN EL MERCAT ESPANYOL

CaixaBank, que destaca per la seva elevada solidesa financera, la seva vocació de proximitat i la seva contrastada capacitat d’innovació tecnològica, posa el focus en la qualitat de servei i la rendibilitat, al mateix temps que conserva el compromís indestructible amb la societat. És per això que treballa per maximitzar la generació de riquesa i ocupació, conrear una relació de confiança, mantenir un ferm compromís social i col·laborar en la transició cap a una economia baixa en carboni.


13,8 milions de clients

1 de cada 4 clients bancaris considera CaixaBank la seva entitat de referència.

344.255 M€ d’actiu total.

Disposa del nombre més gran de clients digitals actius del país:

4,8 milions
de clients d’internet


2,8 milions
de clients de mòbil


La xarxa comercial més extensa d’Espanya

5.211 oficines

9.631 caixers automàtics

GRAN CAPIL·LARITAT

Present al 100%
de les poblacions de més de 25.000 habitants.

Present al 99,5%
de les poblacions de més de 10.000 habitants.

86% d’oficines accessibles.


Un model de banca reconegut internacionalment

 • Millor Banc
  a Espanya 2015
 • Millor Banc
  a Espanya 2015
 • Forrester Research
  Millor Banca Mòbil
  del Món
 • Millor Banca Privada
  a Espanya 2015

CONTINGUT I ABAST DE L’INFORME

Aquest informe sintetitza, a través de dades quantitatives i qualitatives, l’impacte positiu de CaixaBank en els territoris en què opera i el seu paper com un dels agents claus de l’economia. Per fer-ho, se centra en diversos àmbits representatius:

La seva aportació a l’economia en termes de contribució al PIB i a les finances públiques, de rendes i llocs de treball generats i de suport al teixit productiu.

La posició de CaixaBank com a institució de confiança –que es tradueix en una àmplia base de clients– en funció de la solidesa del seu balanç, la integritat i la formació dels seus professionals, la maximització de la seguretat de clients i empleats i la divulgació i el reforç del coneixement financer entre la població.

Les iniciatives que promou per fomentar la inclusió financera, l’estalvi a llarg termini i la previsió; facilitar l’accés a l’habitatge i promoure els programes impulsats per l’Obra Social de la Fundació Bancària ”la Caixa” i el voluntariat corporatiu.

El seu paper actiu en la lluita contra el canvi climàtic, a través dels seus productes i serveis, la minimització de la seva petjada de carboni i la participació en iniciatives nacionals i internacionals a favor de la sostenibilitat ambiental.


Les dades incloses en el present informe es refereixen, si no s’explicita un altre període temporal, a l’exercici 2015 i inclouen l’impacte de CaixaBank i, quan s’ha considerat convenient i la informació estava disponible, de les seves empreses filials.

La recopilació i el càlcul dels indicadors s’ha basat en càlculs propis en funció de dades internes i de bases de dades i informes externs, que s’esmenten quan s’ha considerat rellevant.

La informació no financera inclosa en aquest informe ha estat verificada per Deloitte, segons els termes expressats en el seu informe de verificació independent. La informació econòmica i financera s’ha obtingut dels Comptes Anuals 2015 auditats del Grup CaixaBank. Tots dos documents es poden consultar al web corporatiu.