UN BANC DE CONFIANÇA

CaixaBank, hereu d’una tradició financera centenària, treballa per reforçar la seva reputació com a paradigma de banca responsable. En funció dels valors fundacionals, prova d’establir una relació de confiança amb la societat, basada en la professionalitat i la integritat de la seva plantilla, la gestió responsable del negoci i la proximitat i la implicació en el territori.

AMB UNA GRAN BASE DE CLIENTS

CaixaBank és l’entitat líder del mercat espanyol, amb una quota de penetració de particulars del 24% com a entitat principal.

13,8 M de clients

1 de cada 4 clients bancaris
1 de cada 3 joves (entre 18 i 35 anys)
28,5% dels més grans de 65 anys

1 de cada 4 nòmines

domiciliades es cobra a través d’un compte de CaixaBank.


1 de cada 5 pensionistes

cobra la pensió de la Seguretat Social a través de CaixaBank.


21,5% de les assegurances d’estalvi i dels plans de pensions
gestionats per CaixaBank.

296.599 M€ de recursos gestionats

24.841 M€ de recursos vs. 2014
9,1% vs. 2014

CaixaBank és l’entitat financera del país amb més clients prescriptors.

Segon millor índex de recomanació de clients (Net Promoter Score, NPS)* respecte al dels principals competidors.**
Millora en una posició vs. 2014

92% de retenció
total de clients
97,98% d’índex de retenció de clients d’alt valor.

* Segons l’Informe BMKS FIN de Stiga.
** Banco Santander, BBVA, Banc Sabadell, Banco Popular i Bankia.
Més informació

SOLIDESA

CaixaBank es manté entre els grans bancs espanyols pel seu superàvit de capital respecte als requeriments mínims exigits pel Banc Central Europeu.

Superàvit ràtio CET1 regulatòria, banca espanyola cotitzada
Punts percentuals de diferència entre ràtio CET1 i ràtio regulatòria requerida*
Inclou BBVA, Bankia, Bankinter, Popular, Sabadell i Santander.

15,9%, el nivell més alt de capital total entre les grans entitats


54.090 M€ de liquiditat total (15,7% de l’actiu).


Té una taxa de morositat inferior a la de la mitjana del sector:
7,9%, taxa de morositat de CaixaBank
< 10,4%, taxa de morositat mitjana del sector**

* Requeriments SREP del 9,31%, que inclouen consideracions addicionals del 0,0625% pel fet de ser entitat d’importància sistèmica (OEIS), aplicables a partir del gener del 2016.
** Font: Banc d’Espanya.

INTEGRITAT

Totes les persones que formen part de CaixaBank han de basar la seva actuació en el Codi Ètic i Principis d’Actuació, la Política Anticorrupció i altres normes internes de conducta sobre àmbits específics (com, entre d’altres, la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, el mercat de valors, la protecció de dades de caràcter personal o la contribució a l’Euríbor).

Un canal confidencial intern de conductes i denúncies facilita el seu compliment.

Els canals habituals d’atenció al client canalitzen les consultes de clients i altres grups d’interès.

El 94% de la plantilla ha fet el curs sobre el Codi Ètic i la Política Anticorrupció.

Publicada la Política de Responsabilitat Social Corporativa de CaixaBank el 2015.


CaixaBank s’integra en la presa de decisions valors ètics, socials i mediambientals.

S’inclouen clàusules relatives al compliment de criteris ètics, mediambientals i socials en els contractes dels proveïdors del Grup.


Està adherit a iniciatives internacionals en matèria de responsabilitat corporativa com el Pacte Mundial de les Nacions Unides, els Principis per a l’Apoderament de les Dones de les Nacions Unides i els Principis d’Equador.

El 2015, s’adhereix al Codi de Bones pràctiques en matèria tributària del Govern espanyol.


CaixaBank disposa d’un Comitè de Transparència amb la finalitat de garantir la transparència en el disseny i la comercialització dels instruments financers, productes bancaris i d’assegurances d’estalvi i inversió.


100% de productes per a particulars amb fitxes informatives sobre les seves característiques i els seus riscos.

Les fitxes es lliuren als clients amb anterioritat a la contractació del producte.

CaixaBank disposa d’una Política de Comunicació Comercial per garantir que tota la seva activitat publicitària és transparent, responsable i compleix la normativa vigent.


CaixaBank se situa entre les entitats que en un nombre més gran d’ocasions decideix rectificar, i accepta les conclusions dels informes desfavorables del Banc d’Espanya –no vinculants per a l’entitat– clarament per sobre de la mitjana del sector.*


Entitat financera més responsable i amb millor govern corporatiu (Merco Responsabilitat i Govern Corporatiu 2015).


GESTIÓ PROFESSIONAL

CaixaBank inverteix en les capacitats dels seus empleats per maximitzar la qualitat del servei ofert.

ASSESSORAMENT CERTIFICAT

Més de 7.000 professionals certificats en assessorament financer.
1,4 empleats certificats per cada oficina de la xarxa comercial.

Certificat AENOR per als professionals de Banca d’Empreses (2015)

Nova Escola de Riscos de CaixaBank, en col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF), l’Institut d’Estudis Borsaris (IEB) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Prop de 1.900 empleats en la primera promoció del Certificat d’Anàlisi de Risc i en el Diploma de Postgrau d’Anàlisi de Risc - especialitat retail.

Certificat AENOR de Banca Personal (2014)
Titulació de postgrau en Assessorament Financer de la Universitat Pompeu Fabra i en el Certificate in Wealth Management del Chartered Institute for Securities and Investment (CISI).

4.800 empleats del Grup estan cursant el Postgrau d’Expert en Estalvi i Previsió de la Universitat Pompeu Fabra i la Barcelona School of Management.


11,4 M€ d’inversió en formació

48,9 hores de formació per empleat

100% d’empleats amb tracte directe al client formats


96,86% d’empleats amb compensació variable lligada a la qualitat en el servei.

Certificat Europeu de Màxima Excel·lència en la Gestió +600 EFQM
per al model de gestió del banc

FORMACIÓ FINANCERA

CaixaBank contribueix de manera activa a reforçar el coneixement de la població sobre els conceptes bàsics de l’economia i la realitat financera.

100 tallers de formació financera

per a col·lectius vulnerables impartits per educadors o treballadors socials –formats prèviament– amb el suport dels voluntaris de l’entitat.

1.667 assistents

100 voluntaris

31 entitats socials
col·laboradores


16 cursos per a accionistes minoristes

sobre economia i finances

1.036 assistents

El servei d’estudis i anàlisi econòmica del banc té com a missió crear i divulgar coneixement dins i fora de l’entitat.

252.000 enviaments postals
de l’Informe Mensual

95.000 95.000 newsletters
enviades per correu electrònic

465 articles publicats

1.500 assistents a les classes magistrals i les conferències de la Càtedra ”la Caixa” Economia i Societat

112.000 visites a www.caixabankresearch.com

MÀXIMA SEGURETAT I TECNOLOGIA AVANÇADA

Es protegeix la informació de l’entitat, els clients i els empleats davant qualsevol tipus d’amenaça de seguretat interna o externa.


Disposa d’un pla de continuïtat del negoci
  • Certificat sota la norma internacional ISO 22301
  • Garanteix la continuïtat de les operacions davant incidents de gran impacte.
Disposa d’un model de ciberseguretat avançat
  • Certificat sota la norma internacional ISO27001
  • Amb un equip d’especialistes entrenat i preparat les 24 hores del dia per prevenir, detectar i actuar davant qualsevol ciberamenaça.

Nombre més gran de clients digitals actius del país.
Ràtio més gran de penetració d’una entitat a nivell nacional (considerant Espanya, Itàlia, Alemanya, França, Regne Unit i Estats Units), segons ComsScore.

31,9% dels clients espanyols de banca on-line són clients de CaixaBank.

20,1% de les operacions dels clients es duen a terme a través de la banca mòbil.

Més de 27,6 milions d’alertes SMS enviades al mòbil.
100% de clients amb targeta o Línia Oberta amb CaixaProtect®, el servei gratuït de protecció davant el frau on-line.