COMPROMESOS AMB LA COMUNITAT

Per a CaixaBank, el compromís social és, juntament amb la qualitat i la confiança, un dels seus valors corporatius i senyals d’identitat.

En el marc d’aquest compromís, col·labora en la difusió i la implantació dels programes impulsats per l’Obra Social de la Fundació Bancària ”la Caixa”, que controla al 100% l’accionista de control del banc, CriteriaCaixa, i que continua una tradició de 111 anys de treball a favor del progrés de les persones i la societat. A més, fomenta l’estalvi i la inversió a llarg termini, impulsa la inclusió financera i prova de donar solucions a persones i famílies amb dificultats econòmiques.

MICROFINANCES I INCLUSIÓ FINANCERA

MicroBank, el banc social de CaixaBank, és la principal institució de microfinances d’Europa

Des del 2007, a través de la xarxa d’oficines de CaixaBank, promou l’activitat productiva, la creació d’ocupació, l’autoocupació, el desenvolupament personal i familiar i la inclusió financera.

MicroBank concedeix un 5% més de microcrèdits que la suma de les entitats franceses, les següents del ranking*:


121.625 microcrèdits concedits el 2015

588 M€ volum concedit

4.800 volum mitjà de les operacions

46% dels titulars són dones


*Font: “Overview of the Microcredit Sector in the European Union”. European Microfinance Network (EMN). Setembre 2014 i compilació. Últimes dades disponibles.
Més informació

FOMENT DE L’ESTALVI A LLARG TERMINI I LA PREVISIÓ

CaixaBank contribueix a la sensibilització de la població i aporta solucions per cobrir aquesta necessitat social.

El 1904, amb la creació de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, ”la Caixa” va ser pionera en la gestió de l’estalvi familiar, oferint als seus clients una assegurança per a la vellesa molt abans que s’instituís aquesta prestació social.*

El 1905, emet la primera llibreta de pensions, per un import de 10.000 pessetes.
El 2015, CaixaBank és, a través de VidaCaixa, l’entitat en la qual un nombre més gran de persones confien els seus estalvis per a la jubilació.

VidaCaixa és la companyia d’assegurances i gestora de plans de pensions de CaixaBank.

Paga prop d’un terç de les pensions privades a Espanya, amb 3.728 M€ en prestacions de jubilació.

És l’entitat que més pensions paga a Espanya, després de la Seguretat Social.

Gestiona totes les seves inversions d’acord amb els Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides.

21,5% de quota de mercat en plans de pensions.


230.000 pimes i autònoms estan coberts per plans de pensions d’ocupació gestionats per VidaCaixa.

8.622,5 M€ en plans de pensions d’ocupació gestionats.

28 empreses de l’Ibex 35 confien els plans de pensions dels seus treballadors a VidaCaixa.


1,1 milions de persones disposen d’assegurances de vida-estalvi de VidaCaixa.


A través d’aquest programa, VidaCaixa fomenta una cultura a favor de l’estalvi sistemàtic.

Convoca les Trobades CaixaFu[tu]r

conferències destinades principalment a clients jubilats o en edat pròxima a la jubilació, per ajudar-los a planificar la seva etapa com a jubilats.

El 2015:
180 sessions
Prop de 18.000 assistents
Més de 110 poblacions
Des de 2014:
Més de 700 sessions divulgatives
45.000 assistents
Elabora estudis en col·laboració amb universitats de prestigi:
El 2015, amb la Universitat de Barcelona, va publicar un estudi sobre pimes i autònoms i la seva jubilació.

* ”la Caixa” va traspassar a CaixaBank el negoci financer el juny del 2011. El juny del 2014, ”la Caixa” es va transformar en la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en compliment de la Llei de Caixes d’Estalvis i Fundacions Bancàries de 27 de desembre de 2013.
Més informació

ACCIÓ SOCIAL

La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona la primera Obra Social d’Espanya en inversió i la tercera fundació del món per volum d’actius.
500 M€ de pressupost anual de l’Obra Social ”la Caixa”
per vuitè any consecutiu.
9,9 milIons de beneficiaris
46.209 iniciatives impulsades
43,3 M€ gestionats a través de les oficines de CaixaBank
de manera directa i autònoma, en el marc de col·laboració entre el banc i la Fundació Bancària ”la Caixa”.
Més de 13.000 activitats finançades i desenvolupades en els àmbits social, educatiu, científic i cultural.
790.000 persones beneficiàries.

Més de 2,5 de nens vacunats d’Àfrica i Llatinoamèrica amb la col·laboració de GAVI the Vaccine Alliance.
El 2015, es recapten més d’1,62 M€.

1 M€ d'aportació de l'Obra Social "la Caixa".

Més de 466.000 aportats per 210 empreses i prop de 35.000 € per 119 clients de Banca Privada.

Més de 78.400 aportats per 29.880 clients particulars.

Más de 46.800 aportats per 753 empleats del Grup.

Des del 2008, l’aportació acumulada supera els 20,8 M€
Obra Social "la Caixa"
Únic soci privat de Gavi the Vaccine Alliance a Europa
18 M€
Aliança empresarial per a la Vacunació Infantil
Per a empreses i clients, que poden canalitzar les seves aportacions com a part dels seus programes de RSC
2,4 M€
523 empreses
119 clients de Banca Privada
780 aportacions
Programa de microdonatius
Per a clients particulars, a través de donatius puntuals o periòdics
Més de 120.000 €
41.516 clients
Espai solidari
Per a empleats, amb donatius puntuals o periòdics
Més de 340.000 €
753 empleats

Més de 470.000 € recaptats per a projectes solidaris mitjançant el programa de fidelització punts estrella.

ACCÉS A L’HABITATGE

1,44 M d’hipoteques en cartera
17,5% quota de mercat d’hipoteques*

33.084 habitatges socials
Els habitatges del parc social de la Fundació Bancària "la Caixa" suposen la xifra més gran d’habitatges socials privats (amb lloguers inferiors als del mercat) d’Espanya.

Des del 2005, CaixaBank col·labora en la difusió dels programes d’Habitatge Assequible de l’Obra Social ”la Caixa”, que disposen de més de 15.760 habitatges de lloguer subvencionat:
Habitatge Assequible, des del 2005.
  • 3.936 habitatges lliurats, amb lloguer reduït per a joves, persones grans i famílies.
Lloguer Solidari descentralitzat, des del 2011.
  • 5.741 habitatges amb contracte formalitzat, per a persones que han vist afectats els seus ingressos arran de la crisi actual.
Lloguer Solidari descentralitzat, des del 2012.
  • 6.083 habitatges amb contracte formalitzat, per a persones que han patit una dació hipotecària o una dació en pagament.

2.489 habitatges aportats al Fons Social d’Habitatges (FSV) espanyol:
  • Aquesta xifra dobla el compromís inicial de l’entitat, 1.085 habitatges.
  • És l’aportació més gran d’una entitat financera espanyola.

Solucions a persones i famílies amb dificultats econòmiques
CaixaBank és la primera entitat del mercat espanyol que ha creat un equip especialitzat a oferir solucions als clients amb dificultats per pagar les quotes de la hipoteca del seu habitatge habitual que s’adaptin a cada situació.
Servei d’Atenció al Client Hipotecari (SACH), des del 2013: amb un telèfon d’atenció gratuït per a clients l’habitatge dels quals estigui afectat per una demanda d’execució hipotecària.

Més de 465.000 ajudes a famílies amb préstecs hipotecaris i dificultats econòmiques des del 2009**
22.638 dacions acumulades des del 2009:
  • 2.235 dacions el 2015, 60% vs. 2014.
  • 72% de les dacions de l'any amb contracte de lloguer associat.
CaixaBank està adherit al Codi de Bones Pràctiques del Govern espanyol per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual.
  • La plantilla de la xarxa d'oficines ha rebut formació sobre l'aplicació pràctica del Codi
És signant des del 2012 del conveni de mediació amb la Generalitat de Catalunya per evitar desnonaments.

*Dada del novembre del 2015.

** Nombre d’accions vigents i cancel·lades, recalculades el 2015. Un mateix contracte pot haver estat objecte de diferents accions. Per tant, hi pot haver duplicitats.
Més informació

VOLUNTARIAT CORPORATIU

El programa de Voluntaris de ”la Caixa” es va posar en marxa el 2005.
7.677 persones voluntàries
(inclouen empleats jubilats, familiars i amics)
56% són empleats de CaixaBank
en actiu
40 associacions de voluntaris
221.795 beneficiaris
el 2015

1.532 accions
de voluntariat el 2015