Newsletter febrer 2021

01 CaixaBank al detall

Resultats Exercici 2020

El 2020, el Grup CaixaBank va obtenir un benefici atribuït de 1.381 milions d'euros, un 19% menys respecte a l’exercici 2019, després de fer durant l'any una provisió extraordinària de 1.252 milions d'euros i així anticipar-se a impactes futurs pels efectes econòmics de la COVID-19.

1.381 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

1.252 MM€ de provisió extraordinària per la COVID-19

Missatges principals

Elevat ritme comercial i d'activitat recurrent, amb un volum de negoci rècord de 659.332 milions d'euros (+7,8% vs. 2019), una millora generalitzada de les quotes de mercat i un creixement de la vinculació de clients (+2,2% l'any) fins al 64,3% sobre el total.

Missatges principals

Gran fortalesa financera per continuar prestant un ampli suport a l'economia gràcies a uns nivells de liquiditat folgats (114.451 MM€) i a una ràtio de capital sòlida (13,6% CET1).

Missatges principals

Entitat compromesa amb els clients i la societat que ha destinat 11.097 milions d'euros a la moratòria de crèdits i 12.640 milions a préstecs per a empreses amb garantia ICO, a més d'haver concedit 83.700 milions al sector empresarial sense aval ICO.

Dades a 31-12-2020

Missatges principals

El projecte de fusió CaixaBank-Bankia va ser aprovat per una àmplia majoria en les respectives Juntes Generals d'Accionistes, que van tenir lloc al principi de desembre de 2020. Ambdues Juntes van aprovar els punts de l'ordre del dia amb el suport favorable de més del 99% dels vots.

Compte de resultats

01 Ingressos

Els ingressos core¹ es mantenen estables durant l'any i assoleixen els 8.310 milions d'euros (-0,1%). El marge d'interessos puja als 4.900 milions (-1,0% respecte de 2019), impactat per la menor aportació de la cartera de renda fixa i, en especial, pel descens dels ingressos dels préstecs per una disminució del tipus d'interès aplicat, parcialment compensat per un increment del volum en la cartera. Els ingressos per comissions se situen en 2.576 milions (-0,9% respecte de 2019), mentre que els ingressos derivats de l'activitat d'assegurances de vida risc assoleixen els 598 milions, amb un creixement sòlid (+7,5% respecte de 2019). L'evolució del marge brut (-2,3%) es veu influenciat per la reducció del resultat d'operacions financeres (-20,1% vs. 2019) i el resultat de participades (22,8% vs. 2019).

1. Inclou marge d'interessos + comissions netes + ingressos/despeses per contractes d'assegurances + posada en equivalència d'SCA + participacions en BPI Bancaseguros.

02 Despeses

Les despeses d'administració i amortització recurrents es redueixen un -4% després de la gestió de la base de costos i de menys despeses en què s'ha incorregut en el context de la COVID-19. Les despeses de personal decreixen un -4,6% per la materialització d'estalvis associats a l'acord laboral del 2019 i les prejubilacions del 2020, que compensen, entre d'altres, l'increment vegetatiu. Les despeses generals també disminueixen un -3,9% durant l'any. L'esforç en la reducció de costos, amb una disminució interanual del -4%, superior a la reducció dels ingressos core (-0,1%), permet la millora de la ràtio d'eficiència fins al 54,5%.

03 Recursos i crèdits

Els recursos de clients pugen a 415.408 milions (+8,1% l'any), impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista (+16,2% l'any). Els actius sota gestió se situen en els 106.643 milions amb una evolució anual del +4,2% marcada, després de la caiguda dels mercats en la primera part de 2020, per la seva progressiva recuperació durant l'any, sobretot durant l'últim trimestre. Per part seva, el crèdit a la clientela bruta assoleix els 243.924 milions, amb un creixement del +7,3% durant l'any, com a conseqüència, essencialment, de l'augment del crèdit a empreses (+16,6%) i al sector públic (+43,2%).

04 Pèrdues i dotacions

Durant l'any 2020, s'ha fet una provisió extraordinària de 1.252 milions d'euros per anticipar-se a impactes futurs pels efectes econòmics de la COVID-19. Aquesta provisió establerta amb un enfocament prudent, atès el context actual, s'ha incrementat en 91 milions durant el quart trimestre. Després d'aquest reforç, la ràtio de cobertura s'incrementa fins al 67% (+12 p.p. l'any), mentre que la ràtio de morositat es redueix durant l'any fins al 3,3% (-30 p.b.).

Gener-desembre
En milions d'euros / % 2020 2019 Variació
Marge d'interessos 4.900 4.951 (1,0%)
Comissions netes 2.576 2.598 (0,9%)
Ingressos core 8.310 8.316 (0,1%)
Marge brut 8.409 8.605 (2,3%)
Despeses d'administració i d’amortització recurrents (4.579) (4.771) (4,0%)
Marge d'explotació 3.830 2.855 34,2%
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 3.830 3.834 (0,1%)
Resultat atribuït al Grup 1.381 1.705 (19,0%)

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Desembre 2020

13,6 %

CET1

114,5 MM€

en actius líquids

Evolució dels actius líquids

En milers de millions d’€

Evolución de los activos líquidos
Qualitat de l'actiu

Desembre 2020

67%

Ràtio de cobertura

3,3 %

Ràtio de morositat

Evolució de la ràtio de morositat

En percentatge (%)

Evolución de la ratio de morosidad

1. Actius líquids d'alta qualitat.

Enfortiment del lideratge en banca digital

Nombre clients

15,2 MM

Grup CaixaBank¹

Clients digitals

67,6 %

Espanya2

Quota de mercat

34,4 %

Banca digital³

Quotes de mercat a Espanya

29,3%

Assegurances de vida

26,3%

Plans de pensions

23,3%

Estalvi a llarg termini

17,5%

Fons d'inversió

16,5%

Crèdit a empreses

16,2%

Crèdit

15,6%

Dipòsits

1. CaixaBank + BPI.

2. Clients persona física d'entre 20 i 74 anys amb almenys un accés a CaixaBankNow en els últims 12 mesos.

3. Segons dades de Comscore.

Presentació de resultats de CaixaBankexercici 2020

Jordi Gual i Gonzalo Gortázar, president i conseller delegat de CaixaBank, respectivament, van presentar els resultats de l'exercici 2020 en una roda de premsa que va tenir lloc el 29 de gener passat.

02 L'acció de CaixaBank

Evolució de l'acció

2,192€

Tancament a 05-02-2021

5,03%

Respecte a la setmana
anterior
(29-01-2021)

5,03%

Respecte al mes anterior
(29-01-2021)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro
Última setmana 5,0% 5,9% 13,4% 10,2%
Mes en curs 5,0% 5,9% 13,4% 10,2%
El 2021 4,3% 1,7% 8,8% 5,2%
Últims 12 mesos -21,7% -15,5% -19,76% -19,2%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

13.111

Capitalització borsària

Milions d’euros

13,1

Volum negociat1

Milions d’euros

49,0%

Volatilitat

12 mesos

11,1%

PER 2021

Vegades

0,52x

P/ Valor teòric comptable

3,2%

Rendibilitat del dividend2

0,20

Benefici per acció3

2,53

Preu objectiu analistes4

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Segons dividend pagat durant els últims 12 mesos.

3. Benefici dels últims 12 mesos.

4. Preu a 04-02-2021. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

El mes de gener es va caracteritzar pels esdeveniments següents:

El Fons Monetari Internacional (FMI) millora lleument el seu pronòstic per a l'economia mundial.

El Fons estima que, el 2020, s'haurà produït una caiguda del producte interior brut (PIB) global del 3,5%, quan el setembre passat apuntava la xifra del –4,4%. També revisa a l'alça el creixement previst per al 2021, que ara situa en un 5,5%, 3 dècimes més que en les seves previsions anteriors. El factor clau d'aquesta lectura moderadament més positiva són les vacunes contra la COVID-19, que operaran, això sí, en un context de fort suport de la política econòmica. L'FMI continua veient riscos a la baixa, però els circumscriu al primer tram de 2021, mentre que, en un horitzó temporal més dilatat, esmenta l'existència de riscos a l'alça, precisament a causa del desplegament de les vacunes. Pel que fa a les previsions concretes d'Espanya, cal esmentar que les xifres del Fons són molt similars a les que fa servir CaixaBank Research, amb una caiguda acumulada fins al 2021 del 5,9% per part de l’FMI, davant el 6,2% que espera CaixaBank.

La Reserva Federal (Fed) manté el rumb de la seva política monetària, sense afegir-hi estímuls addicionals.

Aquesta serà la tònica de 2021 mentre continuïn les condicions financeres actuals i hi hagi una continuïtat en la recuperació econòmica. D'aquesta manera, es mantenen el tipus d'interès oficial en l'interval 0,00-0,25% i les compres massives d'actius: en l'actualitat, 80.000 milions de dòlars en treasuries i 40.000 milions de dòlars en MBS al mes.

Per part seva, el Banc Central Europeu (BCE) no va presentar grans novetats després de l'última reunió celebrada. El Consell de Govern va considerar que les mesures anunciades al desembre permeten afrontar el 2021 amb prou múscul per adaptar-se a eventuals desviacions del seu escenari central. En particular, el pandemic emergency purchase programme (PEPP) està dotat amb 1,85 bilions d'euros que es podrien utilitzar fins al primer trimestre de 2022. Aquesta continuïtat en la política monetària és deguda als pocs canvis en la valoració de l'escenari econòmic: continuïtat de la situació pandèmica durant el primer trimestre de 2021, recuperació incompleta de l'activitat econòmica fins al principi de 2022 i debilitat en la inflació subjacent a curt i mitjà termini.

El PIB nord-americà es va contreure un 3,5% el 2020, després d'un avanç correcte en el tram final de l'any.

Es tracta d'una caiguda anual substancialment superior a la del 2009 (−2,5%), la qual cosa mostra el fort impacte que la pandèmia ha exercit sobre l'activitat econòmica nord-americana. Això no obstant, durant la segona meitat de l'any passat, el PIB ja creixia a taxes positives després del fort enfonsament que va tenir lloc durant el segon trimestre de 2020. En concret, durant el quart trimestre de 2020, el PIB va créixer un 1,0% respecte del trimestre anterior (4,0% anualitzat). De cara al primer trimestre de 2021, els indicadors d'activitat recents continuen mostrant una economia que està resistint millor que la majoria de les economies avançades europees. En el front polític, Joe Biden es va convertir en el nou president dels EUA i ja en el seu primer dia de mandat va signar 15 ordres executives, moltes de les quals desfeien algunes de les polítiques del seu predecessor (com ara la reincorporació a l'Acord de París i la permanència a l'OMS).

L'any 2020 acaba una mica millor del que es preveia als principals països de la zona de l'euro.

Així, segons les dades d'INSEE, el PIB de França, malgrat les restriccions a la mobilitat, va caure un 1,4% intertrimestral durant el quatre trimestre de 2020. Es tracta d'un descens molt menor del que es va produir en el segon trimestre, durant el primer confinament (–13,7%). En el conjunt de 2020, el creixement francès va quedar en un –8,3%. A Alemanya, les xifres van ser fins i tot millors: el PIB va evitar la contracció i va créixer un 0,1% intertrimestral en el quart trimestre. El 2020, la caiguda del PIB va ser del 5,3%. Tot i que les dades de l'últim trimestre de 2020 hagin sorprès en positiu en aquests dos països, és probable que el creixement durant el primer trimestre de 2021 sigui menor del que s'espera a causa del tensionament del sistema sanitari i d'una major incidència de casos de COVID-19. En aquest sentit, el deteriorament de l'ESI, un índex de sentiment empresarial elaborat per la Comissió Europea, que va caure des del 92,4 al desembre fins al 91,5 al gener, ja apunta a una contracció de l'activitat econòmica al principi de 2021.

El PIB sorprèn positivament a Espanya en el tram final de l'any.

Tot i l'impacte de l'auge de les mesures de confinament que es van haver d'implementar en el quart trimestre de 2020, l'economia va continuar recuperant-se en el tram final de l'any. Així, l'economia va créixer un 0,4% intertrimestral, fet que deixa el PIB un 9,1% per sota del nivell del quart trimestre de 2019. La caiguda del PIB per al conjunt del 2020 en relació amb el 2019 és de l'11,0%, un registre sense precedents que mostra la severitat de l'impacte de la COVID-19 sobre l'economia.

Pel que fa al mercat laboral espanyol, l'ocupació es va incrementar durant el quart trimestre de 2020 en 167.000 persones (0,9% intertrimestral, –3,1% interanual) fins a assolir els 19,3 milions de persones. El nombre d'aturats es va situar en 3,7 milions (–0,1% intertrimestral) i la taxa d'atur es va reduir lleugerament, fins al 16,1% (–0,2 p.p.). Això no obstant, l'alt impacte de la pandèmia s'observa en les dades de la mitjana de l'any 2020: l'ocupació va baixar en 577.000 persones, la població activa va disminuir en 294.000 persones i la taxa d'atur es va situar en el 15,5%, +1,4 p.p. per sobre de la de 2019.

Per part seva, la inflació va repuntar fins al 0,6% interanual el gener (vs. -0,5% anterior), amb una pujada destacable dels preus de l'electricitat i l'alimentació.

Remuneració a l'accionista exercici 2020

Remuneración al accionista ejercicio 2020

El Consell d'Administració ha acordat proposar a la pròxima Junta General Ordinària d'Accionistes, la distribució d'un dividend en efectiu de 0,0268 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis de l'exercici 2020, que s'abonarà, previsiblement, durant el segon trimestre de 2021.

Amb el pagament d'aquest dividend, l'import de la remuneració a l'accionista corresponent a l'exercici 2020 serà equivalent al 15% sobre el resultat consolidat proforma de CaixaBank i Bankia ajustat, en línia amb la recomanació feta pel Banc Central Europeu. L'abonament d'aquest dividend es farà per a totes les accions en circulació en el moment del pagament i queda subjecte a l'execució de la fusió amb Bankia i a la seva aprovació per part de la Junta General Ordinària d'Accionistes de 2021.

0,0268 € bruts/acció

1 únic pagament

03 Avantatges per a accionistes

Noves activitats disponibles a CaixaForum

Si vols reservar plaça per a alguna de les activitats proposades, envia’ns un correu electrònic a accionista@caixabank.com en què indiquis l'activitat a la qual vols assistir, el nom complet i el DNI. Places limitades.

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

10% dte.Mòbils i accessoris

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-07-2021

Aconsegueix un 10% de descompte en mòbils, productes i accessoris de tecnologia a través de la botiga online Blackview. Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK10 en el moment de la compra. Import mínim de compra de 50 euros.

Estambul Semana Santa

10% dte.Productes gourmet

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-07-2021

Gaudeix d'un 10% de descompte en la compra de salmó fumat, carpaccio de tonyina i altres productes d'una qualitat excel·lent. Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK10 en el moment de la compra.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.