Newsletter octubre 2022

01 CaixaBank al detall

MicroBank, el banc
social de CaixaBank

MicroBank dona resposta a diferents segments de població les necessitats financeres dels quals no estan prou cobertes. Juga un paper determinant en el Pla de Banca Sostenible de CaixaBank, en què té encomanada la missió de promoure la inclusió financera, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables, i també d’enfortir el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

MicroBank compagina l'aportació de valor en termes socials amb la generació dels recursos necessaris perquè el projecte pugui continuar creixent al ritme que requereix la demanda i seguint els paràmetres de rigor i sostenibilitat d'una entitat bancària.

Relació amb els seus grups d'interès principals

Clients

Adequar els productes financers a les necessitats reals dels clients és fonamental per assolir els objectius de MicroBank. A tancament de 2021, la tipologia de clients era la següent: 57,7% famílies, 39,4% emprenedors i microempreses i 2,9% empreses socials.

CaixaBank

Com únic accionista de MicroBank, CaixaBank dona suport al seu banc social des de la seva creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i comercialitzant els seus productes a través de l'extensa xarxa comercial de què disposa.

Institucions europees

MicroBank té acords amb tres institucions europees (Banc Europeu d'Inversors, Fons Europeu d'Inversions i Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa) per fomentar l'emprenedoria i les microfinances.

Entitats col·laboradores

290 entitats (ajuntaments, ONG, Administracions públiques, universitats...) col·laboren amb MicroBank.

Model de negoci

MicroBank ha consolidat un model de negoci fonamentat en els microcrèdits i un altre finançament amb impacte social.

Impacte del finançament concedit el 2021

El mesurament i la gestió de l'impacte social de l'activitat de MicroBank formen part d'una de les línies estratègiques de l'entitat.

Desenvolupament econòmici creació d'ocupació

La contribució principal al mercat laboral es produeix a través de l’autoocupació, mitjançant el suport a emprenedors i microempreses. Això no obstant, a més de l'autoocupació, un 26 % dels negocis enquestats han creat nous llocs de treball des de la concessió del préstec.

Inclusió financera

MicroBank promou la inclusió financera i el progrés social a través d'un model de banca socialment responsable, facilitant l'accés al crèdit als col·lectius més vulnerables i també enfortint el seu compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

Generació d'unimpacte social positiu

Un dels principals objectius de MicroBank és la generació d'impacte social a través del suport a projectes que tenen aquesta finalitat.

Un clar exemple és el préstec EaSI Empresa Social, dirigit a entitats i empreses el propòsit principal de les quals és generar un impacte positiu i mesurable en la societat i/o el medi ambient.

ANY 2021

17.007

llocs de treball directes creats amb el suport a emprenedors

6.672

negocis iniciats amb el suport financer rebut

3.595 MM€

aportats al PIB espanyol per part de les empreses finançades

86.859

beneficiaris d'un microcrèdit familiar

15.221

emprenedors que van formalitzar un microcrèdit

34 MM€

en microcrèdits destinats a emprenedors que han tingut el suport d'entitats de l'àmbit social

0,5 MM€

en microcrèdits a persones en situació d'alta vulnerabilitat

28 MM€

destinats a empreses socials

50%

dels beneficiaris atesos gràcies al préstec de MicroBank

187

empreses socials

Pla Estratègic 2022 - 2024

MicroBank va presentar recentment el seu Pla Estratègic 2022-2024, els eixos centrals del qual consisteixen a liderar el finançament amb impacte social, impactar en l'entorn i generar aliances, i consolidar el model de gestió i cultura corporativa. Amb això, s'espera acumular una producció de 3.500 milions d'euros i arribar a més de 400.000 beneficiaris.

MicroBank,
impulsant la inclusió
financera i el progrés social

MicroBank és el referent europeu en finançament amb impacte social i, amb el suport permanent de CaixaBank, contribueix de manera eficaç al desenvolupament del conjunt de la societat i a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides (ONU).

02 L'acció deCaixaBank

Evolució de l'acció

3,392€

Tancament a 07-10-2022

2,4%

Respecte a la setmana
anterior
(30-09-2022)

40,5%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2021)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs
IBEX 35
Bancs
zona euro
Última setmana 2,4% 1,0% 2,7% 1,5%
Mes en curs 2,4% 1,0% 2,7% 1,5%
El 2022 40,5% -14,7% -0,7% -20,7%
Últims 12 mesos 24,1% -17,0% -13,0% -22,3%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

26.681

Capitalització borsària

Milions d’euros

17,3

Volum negociat1

Milions d’accions

36,0%

Volatilitat

12 mesos

9,5x

PER 2022

Vegades

0,77x

P/ Valor teòric comptable2

4,3%

Rendibilitat del dividend3

0,35

Benefici per acció4

3,96

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 07-10-2022 i VTC a tancament del 1S2022.

3. Segons dividend pagat amb càrrec a l’exercici 2021.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 06-10-2022. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

La Fed assenyala tipus més alts durant un període de temps més llarg.

La Reserva Federal va decidir per unanimitat, en la seva reunió del setembre, apujar els tipus d'interès oficials en 75 p. b. fins a l'interval 3,00%-3,25% i es va endinsar en el terreny restrictiu (per sobre del 2,5% estimat com a neutral, segons el Banc Central). Les paraules de Jerome Powell van mostrar un compromís ferm dels membres de la Fed a restablir l'estabilitat de preus, fins i tot si per aconseguir-ho cal travessar un període de menor creixement econòmic i una major taxa d'atur. De cara a les pròximes reunions, la Fed estima que caldrà mantenir uns tipus d'interès restrictius durant diversos trimestres per intentar contenir la inflació. Pel que fa al BCE, els discursos dels membres del Consell de Govern van mostrar el seu suport per mantenir el ritme de pujada de tipus durant la pròxima reunió d'octubre, després dels 75 p. b. aprovats al setembre, i també per iniciar un debat sobre el quantitative tightening.

Els indicadors dels EUA milloren lleument.

L'índex empresarial PMI compost va augmentar al setembre (49,3 punts, +4,7 respecte a l'agost), davant una millora tant del component de serveis com del de manufactures i després de cinc mesos de caigudes. La dada encara se situa a la zona contractora (per sota dels 50 punts), però ja és més a prop dels millors registres que ha estat marcant l'índex empresarial ISM (sempre per sobre dels 50 punts). En la mateixa línia, l'índex de confiança del consumidor elaborat pel Conference Board va tornar a augmentar per segon mes consecutiu i es va situar en línia amb els valors de començaments d'any. D'altra banda, en la revisió històrica del PIB que anualment fa l'Oficina Estadística Estatunidenca (BEA, per les seves sigles en anglès), va destacar una millora en la contracció del PIB anual del 2020 (del −3,4% prèviament estimat al −2,8%) i també una millorada estimació en l'avenç del 2021 (del +5,7% previ al +5,9% actual).

L'índex de sentiment econòmic apunta cap a un final d'any amb caigudes en l'activitat a la zona euro.

L'agregat de l'índex ESI per a la regió va caure novament al setembre i es va instal·lar en nivells compatibles amb caigudes de l'activitat econòmica (93,7 vs. 97,3). Les llars són les més pessimistes, molt afectades per l'elevada inflació, que al setembre va marcar un nou màxim històric del 10%. És difícil anticipar una ràpida correcció de la inflació, ja que la ruptura de canonades del Nord Stream 1 i 2 amenaça amb agreujar la situació de cara a l'hivern. En aquest sentit, la Comissió ha arribat a un acord sobre el seu pla d'emergència per reduir la factura energètica. Les mesures més destacades serien (i) reduir el consum d'electricitat de manera obligatòria en un 5% durant les hores «pic» i fixar un objectiu voluntari del 10%; (ii) establir un límit de 180 €/MWh al preu facturat per les empreses «marginals» d'electricitat, i (iii) aplicar un impost a les empreses d'energies fòssils almenys del 33% sobre els beneficis del 2022 i/o 2023 que superin en un 20% la mitjana dels quatre exercicis previs. Finalment, a la regió europea, val a dir que el nou Govern del Regne Unit ha aprovat la rebaixa fiscal més gran dels darrers 50 anys i ha provocat importants turbulències en els mercats de deute europeus, fet que ha situat la lliura a mínims històrics de cotització enfront del dòlar.

La inflació general a Espanya es redueix gràcies als menors preus de l'energia.

Segons l'indicador avançat de l'IPC publicat per l'INE, la inflació general es va situar en el 9,0% al setembre (10,5% a l'agost). La inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments no elaborats, també es va moderar, tot i que més tímidament, fins al 6,2% (6,4% a l'agost). A falta del detall per components, l'INE explica que la moderació de la inflació del setembre va ser deguda, sobretot, a la caiguda dels preus de l'electricitat (la tarifa regulada d'electricitat va caure un 19% intermensual al setembre) i, en menor mesura, dels carburants (el preu de les gasolines va caure un 4,7% intermensual). Addicionalment, també va destacar la caiguda dels preus del transport, causada per les elevades bonificacions del transport públic implementades a començaments de setembre. Tanmateix, el moviment en els preus en el conjunt de la zona de l'euro va ser oposat, en augmentar la inflació en 0,9 p. p., fins al 10,0% la general, i en 0,5 p. p., fins al 4,8% el nucli (que exclou l'energia i tots els aliments). Per països, l'augment va ser més fort als Països Baixos (que va passar del 13,7% a l'agost al 17,1%) i Alemanya (que va passar del 8,8% al 10,9%), mentre que a França, com a Espanya, la inflació general va caure (del 6,6% fins al 6,2%).

Remuneració a l'accionista
exercici 2022

Distribució d'un dividend en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, pagador mitjançant un únic abonament l'abril del 2023.

Dividend
en efectiu

Abril
2023

Implementació d'un programa de recompra d'accions en el mercat per un import màxim de 1.800 milions d'euros, amb una durada màxima de 12 mesos des de la data de la seva comunicació (17-05-2022).

1.800 MM€

12 mesos

03 Avantatges per a accionistes

Nova reunió del Comitè Consultiu d'accionistes amb el president de CaixaBank

El passat 4 d'octubre, el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, es va reunir amb els membres del Comitè Consultiu d'accionistes. Durant la trobada, el president va explicar quins són els reptes als quals s'enfronta actualment el sector financer i va assegurar que l'objectiu principal de l'entitat és liderar el procés de transformació financera des d'un model inclusiu, molt pròxim a les famílies i a les empreses, i també al conjunt de la societat.

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

10% dte.Electrodomèstics

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-12-2022

Gaudeix d'un 10% de descompte en una àmplia selecció de centres de planxes, netejadors, taules de planxar i aspiradores de la botiga online Polti.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de fer la compra.

Estambul Semana Santa

IstanbulPont de la Constitució

Aprofita el pont de la Constitució per visitar Istanbul, una històrica i animada ciutat plena de contrastos culturals. Viatge de 6 dies en hotel de 5 estrelles superior.

Informació i reserves

Telèfon 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, esmentant que ets accionista de CaixaBank.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.