Newsletter maig 2021

01 CaixaBank al detall

Resultats Primer trimestre 2021

El Grup CaixaBank, presidit per José Ignacio Goirigolzarri i dirigit per Gonzalo Gortázar, va obtenir durant el primer trimestre de l'any un benefici atribuït, sense extraordinaris associats a la fusió amb Bankia, de 514 milions d'euros, enfront dels 90 milions registrats durant el mateix període de l'exercici anterior i afectats per les provisions constituïdes per anticipar-se a impactes futurs associats a la COVID-19.

514 MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

(sense extraordinaris associats a la fusió amb Bankia)

Missatges principals

El Grup CaixaBank supera els 663.000 milions en actius i presta servei a 21,1milions de clients a Espanya i Portugal, després de formalitzar al final de març el procés de fusió amb Bankia i consolidar el seu lideratge en el sistema financer espanyol.

Missatges principals

Gran fortalesa financera per acompanyar la recuperació econòmica amb uns nivells de liquiditat en màxims històrics (147.146 MM€) i una qualitat de balanç sòlida (14,1% CET1).

Missatges principals

La ràtio d'eficiència del Grup CaixaBank se situa en el 53,5% i la rendibilitat (ROTE) assoleix el 8%, sense tenir en compte l'impacte dels extraordinaris d'integració.

Missatges principals

Entitat compromesa amb els clients i la societat que ha concedit al voltant del 25% dels préstecs amb aval ICO del sector, amb un saldo disposat a 31 de març de 22.001 milions d'euros.

Compte de resultats

01 Ingressos

Els ingressos core¹ de CaixaBank —sense integrar en el període l’activitat de Bankia— arriben als 2.066 milions d'euros, amb un increment de l'1% en taxa interanual. El marge d'interessos es redueix un 0,7%, fins als 1.191 milions d'euros, una caiguda que es veu compensada pels ingressos per contractes d'assegurances (+9,3%), els resultats associats a participades asseguradores (+39,2%) i el creixement de les comissions (+0,2%). El marge brut se situa en els 2.063 milions d'euros, un 4% més, gràcies a la millora dels resultats d'operacions financeres, que arriben als 42 milions d'euros.

1. Inclou marge d'interessos + comissions netes + ingressos/despeses per contractes d'assegurances + posada en equivalència d'SCA + participacions a BPI Bancaseguros.

02 Despeses

Les despeses d'administració i d'amortització recurrents es redueixen un 3,3% en taxa interanual, fins als 1.149 milions d'euros, una caiguda deguda als estalvis associats a les prejubilacions de 2020, a la gestió de la base de costos i a menys despeses en què s'ha incorregut en el context de la COVID-19. Entre gener i març, l'entitat ha registrat despeses extraordinàries associades a la integració de Bankia per import de 40 milions d'euros.

03 Recursos i crèdits

Els recursos gestionats dels clients augmenten durant el trimestre un 39,6% en taxa interanual, fins als 579.934 milions d'euros. Sense considerar l'aportació de Bankia, els recursos de clients creixen un 0,9%, fins als 419.335 milions. Quant al crèdit a la clientela brut, se situa al tancament de març en 363.821 milions, amb un increment del 49,2% durant el trimestre (-0,5% sense considerar l'aportació de Bankia).

04 Provisions i impactes comptables extraordinaris de la fusió

Reducció significativa de les provisions per a insolvències després del registre prudent del fons COVID-19 el 2020 (1T20 recollia la provisió de 400 milions d'euros). Al seu torn, el cost del risc acumulat a 12 mesos, sense l'impacte de Bankia, se situa en el 0,61%. D'altra banda, després de la incorporació del patrimoni net de Bankia el 31 de març, el compte de resultats mostra un apunt extraordinari associat a la fusió (fons de comerç negatiu o badwill) de 4.300 milions d'euros que, unit a les despeses extraordinàries de la integració i al resultat ordinari, dona lloc a un benefici atribuït comptable de 4.786 milions durant el primer trimestre.

Gener-març
En milions d'euros / % 2021 2020 Variació
Marge d'interessos 1.191 1.200 (0,7%)
Comissions netes 659 658 0,2%
Ingressos core 2.066 2.045 1,0%
Marge brut 2.063 1.983 4,0%
Despeses d'administració i d’amortització recurrents (1.149) (1.188) (3,3%)
Marge d'explotació 874 796 9,8%
Marge d'explotació sense despeses extraordinàries 914 796 14,9%
Resultat atribuït al Grup 4.786 90 -
Resultat atribuït al Grup sense extraordinaris fusió 514 90 -

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Març 2021

14,1 %

CET1

147,1 MM€

en actius líquids

Actius líquids

En milers de milions d’€

Evolución de los activos líquidos
Qualitat de l'actiu

Març 2021

67%

Ràtio de cobertura

3,6 %

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Evolución de la ratio de morosidad

Reforç del lideratge en banca digital

Nombre clients

19,3 MM

Espanya

Clients digitals

70,5 %

Espanya

CaixaBank ha estat escollit
millor banc digital
en banca de particulars
a Espanya
per cinquè
any consecutiu per
Global Finance.

Quotes de mercat en els principals productes1

25,3%

Crèdits2

25,2%

Dipòsits2

29,2%

Estalvi a llarg termini3

27,1%

Finançament hipotecari

24,9%

Fons
d'inversió

24,5%

Crèdits
a empreses

22,2%

Crèdit
consum

1. CaixaBank proforma amb Bankia, en % a Espanya, a partir de les últimes dades disponibles del Banc d'Espanya, ICEA, INVERCO.

2. Crèdits/dipòsits de llars i empreses (excloent-ne el sector públic i les institucions financeres).

3. Quota combinada de fons, plans i assegurances d'estalvi. En la quota d'assegurances d'estalvi es considera el 100% de negoci de Bankia Mapfre Vida. Les dades del sector són estimades.

Les claus dels resultats de CaixaBankPrimer trimestre de 2021

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, explica els resultats de l'entitat en el primer trimestre de l'any, un cop finalitzada la fusió legal amb Bankia.

02 L'acció de CaixaBank

Evolució de l'acció

2,692€

Tancament a 07-05-2021

0,94%

Respecte a la setmana
anterior
(30-04-2021)

28,1%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2020)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs IBEX 35 Bancs zona euro
Última setmana 0,9% 2,8% 1,9% 2,2%
Mes en curs 0,9% 2,8% 1,9% 2,2%
El 2021 28,1% 12,2% 26,7% 27,3%
Últims 12 mesos 64,0% 34,6% 74,7% 77,1%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

21.699

Capitalització borsària

Milions d’euros

13,4

Volum negociat1

Milions d’accions

48,3%

Volatilitat

12 mesos

9,1x

PER 2022

Vegades

0,61x

P/ Valor teòric comptable

1,0%

Rendibilitat del dividend2

0,22

Benefici per acció3

2,92

Preu objectiu analistes4

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Segons dividend proposat, amb càrrec a 2020, i pendent d'aprovació per la JGA del 14 de maig.

3. Benefici de l’any en curs.

4. Preu a 07-05-2021. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

El Fons Monetari Internacional (FMI) millora les seves perspectives de creixement mundial el 2021.

El Fons prediu una recuperació del 6,0% el 2021 (+0,5 p. p. enfront de les seves previsions del gener) i del 4,4% el 2022 (+0,2 p. p.). La revisió alcista del còmput anual reflecteix mesures extres de suport fiscal i també una recuperació superior a la prevista en la segona meitat de l'any de la mà del procés de vacunació. Amb tot, el Fons destaca que es tracta d'una recuperació a velocitats diferents, amb els EUA al capdavant entre els països avançats i la Xina, entre els emergents. En el cas de la zona de l'euro, l'FMI va revisar modestament a l'alça la seva previsió de creixement per al 2021 (+0,2 p. p., fins al 4,4%) i el 2022 (+0,2 p. p., fins al 3,8%), la qual cosa resulta insuficient perquè la regió se situï en nivells prepandèmia aquest 2021, tot preveient que passarà al 2022. D'entre les grans economies de la zona de l'euro, en destaquen les fortes revisions a l'alça per al 2021 d'Itàlia (+1,2%, fins al 4,2%) i d'Espanya (+0,5%, fins al 6,4%).

Les polítiques monetàries es mantenen sense canvis.

Després de la celebració de l'última reunió del Consell de Govern, el Banc Central Europeu (BCE) no va modificar ni els tipus d'interès oficials ni els programes desplegats després de la crisi de la COVID-19. Va considerar que l'escenari econòmic i les condicions financeres es mantenen en línia amb allò que es va preveure en la reunió del mes de març i va reiterar que mantindrà el ritme de compres dins del PEPP durant el segon trimestre a un ritme «significativament superior» al del trimestre anterior. Sobre l'evolució dels preus, Christine Lagarde va explicar que el rebot de la inflació del 2021 serà temporal i que, d’ara endavant, pesaran més els elements que empenyen la inflació a la baixa (l'apreciació de l'euro o la folgança en el mercat laboral).

Al seu torn, la Reserva Federal (Fed) va mantenir sense canvis la seva política d'estímuls: el tipus oficial en l'interval 0,00%-0,25% i les compres d'actius a un ritme mensual de 80.000 milions de dòlars en treasuries i 40.000 milions en MBS. Malgrat reconèixer el bon moment de l'economia nord-americana, la institució monetària va reiterar que la recuperació encara és incompleta, sobretot en el mercat laboral. Per part seva, el repunt de la inflació continua sent percebut com a «transitori», raó per la qual no s'esperen canvis en termes de política monetària.

L'economia estatunidenca va avançar de manera notable durant el primer trimestre de 2021 ajudada pels paquets fiscals i la relaxació de les mesures de confinament.

El producte interior brut (PIB) va créixer un sòlid +1,6% intertrimestral, cosa que representa una acceleració respecte de l'avenç produït durant el quart trimestre de 2020 (del +1,1%). D'aquesta manera, i després de tres trimestres d'avenços intertrimestrals notables, la taxa de creixement interanual es va situar en terreny positiu per primera vegada des del primer trimestre de 2020 (+0,4%), lluny ja del −9,0% interanual que va tenir lloc durant el segon trimestre de 2020. De cara a aquest segon trimestre, la recuperació econòmica continuarà, tal com mostren els indicadors d'activitat més recents. En aquest context, i després de mesures fiscals molt contundents entre el març de 2020 i el març de 2021 (de prop de 6 bilions de dòlars, sobre el 25% del PIB), la Casa Blanca ha presentat dos nous plans: The American Jobs Plan, que proposa una important despesa en infraestructures, i The American Family Plan, que prioritza la despesa social. Tots dos plans es finançarien amb pujades impositives a les grans empreses i a les rendes altes.

L'economia de la zona de l'euro es va contreure durant el primer trimestre de l'any.

L'augment de casos de COVID-19 i l'enduriment de les restriccions i els retards en el procés de vacunació van provocar una caiguda del PIB durant el primer trimestre de 2021 del 0,6% intertrimestral i de l'1,8% en termes interanuals (−0,7% intertrimestral i −4,9% interanual durant el quart trimestre de 2020). Malgrat aquest inici d'any feble, les perspectives per als pròxims mesos són molt més positives, tenint en compte l'evolució favorable dels indicadors d'alta freqüència i la recuperació que continuen mostrant els indicadors d'opinió a l'abril. De fet, l'índex de sentiment econòmic de la zona de l'euro elaborat per la Comissió Europea va registrar un increment notable, amb l'assoliment de màxims des del setembre i en referències compatibles amb creixements positius de l'activitat (+9,4 punts, fins als 110,3). Quan a l'evolució dels preus, el component energètic continua pressionant la inflació a l'alça, tant a Espanya com en el conjunt de la zona de l'euro, i, a l'abril, l'índex general es va situar en el 2,2% i l'1,6%, respectivament (1 p. p. i 0,3 p. p. per sobre dels registres del març).

L'activitat econòmica espanyola va retrocedir lleugerament durant el primer trimestre de 2021 per l'enduriment de les restriccions i l'impacte de la borrasca Filomena.

El PIB va caure un 0,5% intertrimestral i es va situar un 9,4% per sota del nivell precrisi (quart trimestre de 2019). Per components de demanda, la caiguda va ser deguda, sobretot, al retrocés del consum privat i de la inversió (−1,0% i −1,9% intertrimestral, respectivament). Al contrari, el consum públic va mantenir la tònica positiva dels trimestres anteriors i va créixer un 0,5% intertrimestral, mentre que la demanda externa també va contribuir en positiu a causa d'una caiguda de les importacions molt superior a la de les exportacions. De cara al segon trimestre, s'espera una millora de l'activitat econòmica, afavorida pels avenços en la campanya de vacunació i l'aixecament de nombroses restriccions en vigor. En aquest sentit, l'indicador CaixaBank de consum va millorar al mes d'abril, amb una caiguda del 3% en la mitjana de les quatre primeres setmanes del mes respecte dels nivells pre-COVID, enfront del −8% de la mitjana del primer trimestre de 2021.

Remuneració a l'accionista exercici 2020

Remuneración al accionista ejercicio 2020

El Consell d'Administració ha acordat proposar, a la pròxima Junta General Ordinària d'Accionistes, la distribució d'un dividend en efectiu de 0,0268 euros bruts per acció, amb càrrec als beneficis de l'exercici 2020, que s'abonarà, previsiblement, a partir del 24 de maig de 2021.

Amb el pagament d'aquest dividend, l'import de la remuneració a l'accionista corresponent a l'exercici 2020 serà equivalent al 15% sobre el resultat consolidat proforma de CaixaBank i Bankia ajustat, en línia amb la recomanació del Banc Central Europeu. L'abonament d'aquest dividend es farà per a totes les accions en circulació en el moment del pagament i queda subjecte a la seva aprovació per part de la Junta General Ordinària d'Accionistes de 2021.

0,0268 € bruts/acció

1 únic pagament

03 Avantatges per a accionistes

Nou sorteig per a
accionistes de CaixaBank

Coneixes l'Informe mensual de l'acció de CaixaBank?

Subscriu-te a l'informe i podràs guanyar un dels 5 mòbils Samsung Galaxy S21 Ultra 5G que sortegem.

Participa-hi aquí

Ofertes exclusives per a accionistes

10% dto. Material deportivo

10% dte.Cafè i infusions

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-10-2021

Gaudeix d'un 10% de descompte en cafè, tes, infusions i complements a la botiga online de Cafés Granell.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de la compra.

Estambul Semana Santa

5% dte.Pernils i embotits

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-10-2021

Aconsegueix un 5% de descompte en pernils i embotits de la millor qualitat a través de la botiga online de Torres de Briz.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi CAIXABANK en el moment de la compra.

CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.