Newsletter novembre 2022

01 CaixaBank al detall

ResultatsGener – setembre 2022

El Grup CaixaBank va obtenir un benefici net atribuït de 2.457 milions d'euros durant els nou primers mesos de l'any, un 17,7% més respecte del mateix període de l'exercici anterior, tenint com a base perímetres homogenis.

Aquest increment se sustenta en uns sòlids nivells d'activitat comercial i en els estalvis de costos aconseguits per les sinergies de la fusió.

2.457MM€

Resultat atribuït al Grup CaixaBank

Missatges principals

-Volum de negoci-

Excel·lent nivell de l'activitat comercial, amb un volum de negoci de 974.969 milions d'euros i uns actius totals de 675.790 milions d'euros.

Missatges principals

-Gestió del risc-

La ràtio de morositat es continua reduint i se situa en el 3,0%, nivell que no s'assolia des del 2008, amb una millora de la ràtio de cobertura fins al 68%.

Missatges principals

-Solvència-

Gran fortalesa financera amb una posició de liquiditat folgada (141.981 MM€) i sòlids nivells de capital (12,4% CET1).

Missatges principals

-Suport a la societat-

La fortalesa financera que reflecteix el resultat obtingut permet fer costat al compromís de CaixaBank per continuar donant suport als seus clients i a la societat en general.

Compte de resultats

En milions d'euros / % Gener-
setembre
2022
Gener-
setembre
2021
Variació
interanual
proforma
Marge d'interessos 4.843 4.864 (0,4%)
Comissions 2.998 2.886 3,9%
Ingressos assegurances 631 479 31,6%²
Resultat de participades 339 520 (34,7%)
Resultat d’operacions financeres 332 140 x2,3
Marge brut 8.647 8.421 2,7%
Despeses d’administració i amortització recurrents (4.516) (4.797) (5,9%)
Marge d'explotació sense extraordinaris1 4.096 3.624 14,0%
Resultat atribuït al Grup1 2.457 2.087 17,7%

Nota: A efectes comparatius, es presenta l'evolució proforma; això és, considerant la contribució de Bankia en el 1T21 i excloent-ne impactes extraordinaris associats a la integració (Badwill, acord laboral i altres despeses).
1. 9M21, sense impacte d'extraordinaris associats a la integració.
2. 9M22, afectat per la consolidació de BKIA Vida des de l'1 de gener del 2022.

01 Ingressos

Els resultats dels nou primers mesos de l'any, que es comparen amb la suma proforma de Bankia i CaixaBank durant el mateix període de l'any anterior sense tenir en compte els extraordinaris de la fusió, demostren la solidesa dels ingressos, que arriben als 8.647 milions d'euros i pugen un 2,7% respecte del mateix període de l'any anterior. La caiguda del marge d'interessos (-0,4%) i dels ingressos de participades (-34,7%) es compensen per l'evolució positiva de la resta d'ingressos (+6,9%), recolzats per l'elevada activitat comercial.

02 Despeses

CaixaBank ha aconseguit una reducció de les despeses d'administració i amortització recurrents (-5,9% interanual), recolzada en la consecució de sinergies associades a la integració de Bankia. En concret, les despeses de personal (cauen un 8, 5%) reflecteixen els estalvis després de la sortida d'empleats en el marc de l'acord laboral, mentre que les despeses generals, que es redueixen un 6,6%, reflecteixen la materialització de sinergies.

03 Recursos

Els recursos totals de clients se situen en 612.504 milions (cauen un 1,2% l'any, per bé que creixen un 1,8% sense l'efecte mercat). En destaca la captació neta de 10.948 milions d'euros, la qual cosa ha propiciat significatius augments de quotes de mercat en fons, plans de pensions i assegurances d'estalvi. Per part seva, el crèdit sa creix 11.491 milions (3,4% l'any), fins als 351.462 milions, amb un fort augment de la nova producció. La cartera sana d'empreses augmenta en l'exercici un 7%, mentre que la de consum ho fa un 3,6% i la d'hipoteques, un 0,8%.

04 Provisions i cost del risc

Tenint en compte que les incerteses macroeconòmiques encara estan latents, CaixaBank disposa d'un fons col·lectiu de provisions per import de 1.257 milions d'euros, que s'ha mantingut estable durant el trimestre. D'altra banda, al tancament de setembre, els fons per a insolvències se situen en 7.867 milions d'euros, es registren menors dotacions per a insolvències (-11,1%) i disminueix la partida d'altres dotacions (-45,7%). El cost del risc en els darrers 12 mesos continua en nivells reduïts (0,23%).

Balanç i qualitat creditícia

Solvència i liquiditat

Setembre 2022

12,4%

CET1

141.981 MM€

en actius líquids

Ràtio CET1¹

Dades en % dels actius ponderats per risc

Evolución de los activos líquidos

1. Dades amb aplicació dels ajustos transitoris d'IFRS9.

Qualitat de l'actiu

Setembre 2022

68%

Ràtio de cobertura

3,0%

Ràtio de morositat

Ràtio de morositat

En percentatge (%)

Evolución de la ratio de morosidad

1. Dades del 2021 afectades per la incorporació a Bankia.

Entitat líder en el negoci
de banca i assegurances Quotes de mercat en productes clau - Espanya1

Crèdits
a llars i
empreses
24,1%
Estalvi a
llarg termini
29,9%
Crèdits
al consum
20,0%
Fons d’inversió
25,3%
Dipòsits
de llars i
empreses
24,9%
Plans de
pensions
34,2%
Facturació targetes
31,1%

Líder en banca digital a Espanya

11,1

milions de clients digitals2

20,4

milions de clients

1. Última informació disponible. Quotes a Espanya. Font: Banc d'Espanya, Seguretat Social, INVERCO, ICEA, sistemes de targetes i mitjans de pagament. Quota de crèdits i dipòsits corresponents al sector privat resident.

2. Clients persona física amb almenys un accés a la banca online de CaixaBank en els darrers 6 mesos, a Espanya.

Presentació de resultats de CaixaBank
Gener – setembre 2022

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va presentar els resultats corresponents als nous primers mesos de 2022 en una conferència de premsa que va tenir lloc el 28 d’octubre passat.

02 L'acció deCaixaBank

Evolució de l'acció

3,252€

Tancament a 04-11-2022

1,2%

Respecte a la setmana
anterior
(28-10-2022)

34,7%

Respecte al tancament de l’any anterior (31-12-2021)

Variació de les cotitzacions

CaixaBank IBEX 35 Bancs
IBEX 35
Bancs
zona euro
Última setmana -1,2% 0,3% 0,1% 4,1%
Mes en curs -1,8% 7,8% 9,0% 15,9%
El 2022 34,7% -8,8% 5,3% -9,4%
Últims 12 mesos 31,8% -12,1% -4,5% -12,3%

Font: CaixaBank, a partir de dades de Bloomberg.

Indicadors de l'acció

26.213

Capitalització borsària

Milions d’euros

17,0

Volum negociat1

Milions d’accions

36,6%

Volatilitat

12 mesos

9,0x

PER 2022

Vegades

0,72x

P/ Valor teòric comptable2

4,5%

Rendibilitat del dividend3

0,36

Benefici per acció4

4,03

Preu objectiu analistes5

1. Volum mitjà diari de l’any actual a BME.

2. Cotització a tancament de 04-11-2022 i VTC a tancament del 9M2022.

3. Segons dividend pagat amb càrrec a l’exercici 2021.

4. Benefici dels últims 12 mesos.

5. Preu a 03-11-2022. Aquesta informació no constitueix en cap cas una recomanació de compra o de venda de l'acció.

Claus del període

Les últimes setmanes es van caracteritzar pels esdeveniments següents:

L'FMI preveu un escenari de major inflació i menor creixement.

En el seu informe de perspectives d'octubre, l'FMI va indicar que l'activitat econòmica s'està desaccelerant de manera més accentuada i extensa del que es preveia, amb la inflació en els nivells més alts en diverses dècades. Considera que la guerra a Ucraïna, la reducció del poder adquisitiu de les famílies i la continuïtat de la pandèmia són aspectes negatius que incidiran en el creixement econòmic a curt i mitjà termini. En conseqüència, l'FMI va retallar en 0,2 p. p. les seves previsions de creixement global per al 2023, fins al 2,7%, després d'un creixement que estima en el 3,2% per a enguany. Aquesta revisió és consistent amb un escenari d'estancament en les tres principals economies mundials, on —segons la institució internacional— el PIB dels EUA creixerà un 1, 6% el 2022 i un 1,0% el 2023 (–0, 7 p. p. i 0, 0 p. p., respectivament, respecte de les previsions de juliol) i el de la Xina, un 3,2% i un 4,4% (–0,1 p. p. i –0,2 p. p., respectivament). Per a la zona de l'euro, mentre l'FMI va millorar el creixement del PIB per al còmput anual del 2022 fins al 3,1% (+0, 5 p. p.), per al 2023 la previsió és del 0,5% (–0, 7 p. p.), degut sobretot als efectes de la crisi energètica generada per la guerra.

Els bancs centrals, ferms amb la inflació.

En la seva darrera reunió, el Banc Central Europeu (BCE) va apujar en 0,75 p. p. els tipus d'interès i els va situar en l'1,50% (tipus depo) i el 2,00% (tipus refi). Això suposa una pujada acumulada de 2 p. p. des de juliol i una retirada de l'estímul monetari a una velocitat sense precedents, dissenyada per combatre una inflació indesitjablement alta i persistent. De fet, el BCE va complementar les pujades de tipus amb un enduriment de les condicions de les TLTRO i va avisar que al desembre hi haurà notícies sobre la reducció del balanç a través de les reinversions de l'APP. Així mateix, el BCE va deixar clar que tornarà a augmentar els tipus al desembre, encara que probablement ho farà a un ritme menor. Per la seva banda, la Reserva Federal dels EUA (Fed) va apujar els tipus d’interès oficials fins a l’interval 3,75%-4,00%, acumulant així des del març un total de pujades de 375 p. b., l’ajust més agressiu des del 1981. Durant la roda de premsa, el president Jerome Powell va explicar que aquest enduriment monetari ha estat l’adequat, tenint en compte la inusualment elevada inflació, el tensionament al mercat laboral i el baix nivell de partida inicial dels tipus d’interès (0%). Tot i això, Powell ha aclarit que, de cara a les properes reunions, s’aminorarà el ritme d’ajust en els tipus oficials per poder valorar així l’impacte acumulat de les mesures ja anunciades sobre l’economia real.

L'economia nord-americana repunta durant el tercer trimestre del 2022, encara que la composició confirma els signes de refredament.

El PIB va avançar un 0,6% respecte del trimestre anterior (+2,6% intertrimestral anualitzat, 1,8% interanual). Es tracta del primer avenç intertrimestral l'any 2022, després de les caigudes que van tenir lloc en el primer i segon trimestre del 2022 (−0,4% i −0,1% intertrimestral, respectivament). D'aquesta manera, els EUA sortirien de la «recessió tècnica» en què presumiblement havien entrat durant el trimestre anterior. Malgrat la dada positiva, alguns elements matisen en negatiu el repunt, com ara el refredament del consum privat (principal component del PIB) o el col·lapse de la inversió immobiliària. Així mateix, la bona marxa registrada en les exportacions potser també té els dies comptats en un entorn global en desacceleració econòmica. De cara a les acaballes de l'any, els primers indicadors d'activitat publicats, com el PMI compost d'octubre, mostren un deteriorament de l'activitat econòmica a l'inici del quart trimestre del 2022 (47,3 punts vs. 49,5 punts al setembre).

Les principals economies de la zona euro «aguanten el tipus» durant el tercer trimestre de l'any.

A França, el PIB va créixer un 0,2% intertrimestral, lleugerament per sobre del que s'havia estimat, gràcies a l'avenç de la inversió empresarial. A Alemanya, la sorpresa ha estat encara més grossa: avenç del PIB del 0,3% intertrimestral, davant la caiguda que descomptaven les previsions a CaixaBank Research, així com les de mercat. No es publica desagregació per components, però l'institut d'estadística alemany va indicar que el consum privat va ser el motor del creixement, fet que sembla que no es correspon ni amb les caigudes en les vendes detallistes ni amb el fort deteriorament de la confiança del consumidor. Malgrat la resistència de les principals economies europees durant el tercer trimestre, la probabilitat de veure retrocessos de l'activitat en els pròxims mesos no és gens menyspreable. De fet, l'índex empresarial PMI compost per a la zona de l’euro va tornar a caure a l'octubre i es va situar en valors compatibles amb un estancament de l'activitat a França i caigudes a Alemanya.

El creixement espanyol pràcticament es va estancar durant el tercer trimestre del 2022.

El PIB va créixer un 0,2% intertrimestral durant el tercer trimestre del 2022 (3,8% interanual), un registre molt inferior al del trimestre anterior (1,5% intertrimestral) i que el situa encara un 2,0% per sota del nivell prepandèmia (4T 2019). La composició del PIB va sorprendre per la fortalesa de la demanda interna i la debilitat de la contribució de la demanda externa. En concret, el consum privat va créixer un 1,1% intertrimestral i tant la inversió com el consum públic van avançar un 0,6% intertrimestral.
Per part seva, la inflació general va mantenir la seva forta tendència baixista a causa de la caiguda dels preus de l'electricitat. Segons l'indicador avançat de l'IPC publicat per l'INE, la inflació general es va situar en el 7,3% a l'octubre (8,9% al setembre), mentre que la inflació subjacent, que exclou l'energia i els aliments no elaborats, es va mantenir en el 6,2%.

Remuneració a l'accionista
exercici 2022

Distribució d'un dividend en efectiu d'entre el 50% i el 60% del benefici net consolidat, pagador mitjançant un únic abonament l'abril del 2023.

Dividend
en efectiu

Abril
2023

Implementació d'un programa de recompra d'accions en el mercat per un import màxim de 1.800 milions d'euros, amb una durada màxima de 12 mesos des de la data de la seva comunicació (17-05-2022).

1.800 MM€

12 mesos

03 Avantatges per a accionistes

Nou sorteig per
a accionistes de CaixaBank

Coneixes la nostra última iniciativa d'educació financera «Formació sobre rodes»?

Contesta de manera correcta a les tres preguntes que plantegem i podràs guanyar un dels 3 PATINETS ELÈCTRICS INOKIM LIGHT 2 SUPER que sortegem.

Ofertes exclusives per a accionistes

v 10% dto. Material deportivo

10% dte.Hotels

10% dto. Material deportivo

Oferta vàlida fins al 31-12-2023

Gaudeix d'un 10% de descompte en la reserva d'hotels de la cadena Barceló i d'un 20% de descompte acumulable als avantatges del Programa de Fidelització my Barceló.

Per beneficiar-te del descompte, introdueix el codi C22CAIXABANK10 per a reserves fins al 31-12-2022 i el codi C23CAIXABANK10 per a reserves a partir de l’01-01-2023.

Descompte no aplicable als hotels de Cuba, Asia Gardens Hotel & Thai Spa a Royal Hideaway Hotel, Formentor Villas Hotel i Novo Resort The Residence Luxury Apartments by Barceló.

Estambul Semana Santa

IslàndiaGener 2023

Visita l'espectacular Islàndia i contempla en directe les «llums del nord», més conegudes com a aurora boreal.

Viatge de 5 dies en hotel de 3 estrelles, amb visites incloses i guia acompanyant.

Informació i reserves

Telèfon 936 364 700 o halcon358@halcon-viajes.es, esmentant que ets accionista de CaixaBank.CaixaBank és aliè a les relacions comercials i contractuals que es derivin de les promocions ofertes per terceres empreses, ja que només es limita a facilitar l'accés a aquestes.